Wordnet polsko-angielski

(serving as an essential component
"a cardinal rule"
"the central cause of the problem"
"an example that was fundamental to the argument"
"computers are fundamental to modern industrial structure")
cardinal, central, fundamental, key, primal
synonim: centralny
synonim: główny
synonim: rdzenny
synonim: wytyczny

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(dot. bazy) base
(podstawowy) basic, elementary

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

basic~ rok - base/basic year~ stawka podatkowa - standard tax rate

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

basis ~a stopa procentowa base rate~a wartość rynkowa base market value punkt ~y basis point ryzyko ~e basis riskstawka ~a basis rate

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

adj. basis punkt ~y basis point

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska

basic

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj base

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

baseman

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Musimy wprowadzić uregulowania bazowe, które umożliwią stosowanie takiego terminu.
We must apply a background regulation which makes this deadline possible.

statmt.org

Chodzi w zasadzie nie tyle o sam wskaźnik 20%, ale o rok bazowy w stosunku, do którego będzie on oceniany.
In fact, it is not just the 20% indicator that matters, but the reference year used to interpret it.

statmt.org

Zjawisko to spowodowało, że bieżąca dynamika agregatu M3 zawyża bazowe tempo ekspansji monetarnej.
This substitution has led the current headline rate of M3 growth to overstate the underlying pace of monetary expansion.

ECB

Dlatego okres bazowy powinien według mnie objąć jak najdalej idący okres, czyli lata 2007 - 2009.
The baseline period should therefore, in my opinion, cover as far-reaching a period as possible, in other words the years 2007-2009.

statmt.org

Jak zbieramy istotne objawy i innego rodzaju informacje 24x7? ~~~ Jak zdobywamy osobiste bazowe dane na temat tego co zadziała dla was?
How do we collect vital signs and other kinds of information 24 by 7? How do we get a personal baseline about what's going to work for you?

TED

Jack's explained the base code, I know how the teleport works.
Odkąd Jack wyjaśnił mi kod bazowy, wiem, jak działa ten teleport.

So as to bring about greater transparency and stringency, we have proposed a baseline budget, which should be implemented at the beginning of each legislative cycle.
Jeżeli chodzi o uzyskanie większej przejrzystości i ostrzejszej dyscypliny, zaproponowaliśmy budżet bazowy, który powinien być wprowadzany w życie na początku każdego cyklu legislacyjnego.

The baseline period should therefore, in my opinion, cover as far-reaching a period as possible, in other words the years 2007-2009.
Dlatego okres bazowy powinien według mnie objąć jak najdalej idący okres, czyli lata 2007 - 2009.

That is, the directive accepted by the Council incorrectly designates the base year and thus papers over the efforts hitherto made by Member States with regard to harmful emissions.
Tej, że dyrektywa przyjęta przez Radę nieprawidłowo wskazuje rok bazowy, a zatem maskuje wysiłki zrobione do tego czasu przez państwa członkowskie w dziedzinie szkodliwych emisji.

In fact, it is not just the 20% indicator that matters, but the reference year used to interpret it.
Chodzi w zasadzie nie tyle o sam wskaźnik 20%, ale o rok bazowy w stosunku, do którego będzie on oceniany.

K9, give Mr Smith the basecode!
K9, przekaż Panu Smith kod bazowy!