Wordnet polsko-angielski

(tending to domineer)
domineering
synonim: apodyktyczny

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

arbitrary

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj arbitrary
imperious

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

arbitrary~ ingerencja władz publicznych - arbitrary interference by the public authorities~ ingerencja w wolność jednostki - arbitrary interference in an individual’s liberty~ powództwo - arbitrary action~ pozbawienie wolności - arbitrary deprivation of liberty

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

arbitrary adj

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

MASTERFUL

HIGH-HANDED

ABSOLUTE

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska

arbitrary, discretionary

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. arbitrary

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Studenci są aresztowani i w sposób arbitralny skazywani, dotyczy to także innych osób.
Students are being arrested and arbitrarily convicted, as are others.

statmt.org

Gospodarki silne i słabe arbitralnie wrzuca się do tego samego worka.
Economically strong and weak economies are first arbitrarily thrown together in the same pot.

statmt.org

3) Kary zostały ustanowione arbitralnie, zwłaszcza na etapie czwartym.
3. Fines have been laid down arbitrarily, particularly in phase 4.

statmt.org

Kara śmierci wykonywana jest arbitralnie, szczególnie względem nieletnich.
The death penalty is also arbitrarily used, especially on minors.

statmt.org

Po pierwsze, uwolnienie wszystkich arbitralnie aresztowanych.
Firstly, the release of all those who have been arbitrarily arrested.

statmt.org

The current threshold is arbitrary and does not take into account the competitive growth of the sector.
Obecny próg jest arbitralny i nie uwzględnia kwestii wzrostu konkurencyjności sektora.

Students are being arrested and arbitrarily convicted, as are others.
Studenci są aresztowani i w sposób arbitralny skazywani, dotyczy to także innych osób.

In Cuba, dissidents and people who do not agree with the dictatorship are being arbitrarily detained on a frequent basis.
Na Kubie dysydenci i ludzie, którzy nie zgadzają się z dyktaturą, są często zatrzymywani w sposób arbitralny.

Such issues cannot be addressed in an arbitrary manner, but in accordance with the principles of democracy and the rule of law.
Podobnymi kwestiami nie można zajmować się w sposób arbitralny, lecz zgodnie z zasadami demokracji i praworządności.

These procedural guarantees will prevent decisions to refuse visas from being seen as arbitrary.
Dzięki tym gwarancjom proceduralnym decyzje o odmowie wizy nie będą postrzegane jako podjęte w sposób arbitralny.

Small-scale fishermen cannot be arbitrarily displaced without full consultation.
Nie można w sposób arbitralny usuwać z tamtych obszarów łowiących na małą skalę rybaków, bez przeprowadzenia pełnych konsultacji.

However, the proposed zoning is unfortunately too arbitrary.
Jednakże proponowany podział na strefy jest niestety zbyt arbitralny.

Rather than exercise its discretion, the Commission seems to have acted completely high-handedly.
Zamiast korzystania ze swoich praw, zdaje się, że Komisja zachowała się w sposób całkowicie arbitralny.

Their dependence on private partners knows no limit. Nor does their arbitrary nature.
Ich zależność od partnerów prywatnych nie ma końca, podobnie jak ich arbitralny charakter.

It really alarms me that we have arbitrarily set aside what our Rules of Procedure plainly state.
Bardzo niepokoi mnie fakt, że w arbitralny sposób zlekceważyliśmy to, co jest wyraźnie określone w naszym Regulaminie.

You could wonder, though, if that actually is the real reason. Such pronouncements should not be made arbitrarily.
Można się zastanawiać, czy rzeczywiście taki jest prawdziwy powód, lecz wniosków w tej kwestii nie należy formułować w sposób arbitralny.

I do not mean by this his attitude towards foreign investments which is also, of course, a major issue for as long as it is completely random.
Mówiąc to, nie mam na myśli jego stosunku do inwestycji zagranicznych, który też jest oczywiście bardzo istotną kwestią tak długo, jak będzie mieć całkowicie arbitralny charakter.

Later we then noticed how proceedings were arbitrarily initiated against dissidents, against critics in the country from which they were able to escape.
Potem zauważyliśmy, jak w sposób arbitralny wszczynano postępowania przeciwko dysydentom, przeciwko krytykom w kraju, z którego udało im się uciec.

This often happens haphazardly and arbitrarily, without knowledge of the special characteristics of the product and the geographical area.
Często decyzje takie podejmowane są na chybił trafił w arbitralny sposób, a osoby je podejmujące nie dysponują wiedzą na temat specyficznych cech produktu i obszaru geograficznego.

Thus, an undisguised attempt is being made to distort historic facts and interpret them in an arbitrary and unscientific manner because, quite simply, the basic objective is to underpin the strategic defamation of socialism and communism.
A zatem dokonuje się nieskrywana próba zniekształcania faktów historycznych i ich interpretacji w sposób arbitralny i nienaukowy, ponieważ, całkiem po prostu, podstawowym celem jest uzasadnienie strategii zniesławiania socjalizmu i komunizmu.

If they did the same for the disabled or any other similar group there would (properly) be an uproar, but apparently the EU thinks it is perfectly in order to remove children's rights in this arbitrary way.
Gdyby robiły to samo w stosunku do niepełnosprawnych lub innej podobnej grupy, podniosłaby się (i słusznie) wielka wrzawa, ale jak widać UE uważa, że odbieranie dzieciom praw w ten arbitralny sposób jest absolutnie w porządku.

Like every other MEP for South-East England, I have received dozens of heartbreaking complaints from constituents who have suffered from the arbitrary confiscation of legally purchased alcohol and tobacco at the Channel ports.
Podobnie jak inni posłowie do PE z południowo-wschodniej Anglii, otrzymałem dziesiątki rozpaczliwych skarg od swoich wyborców, którym w arbitralny sposób skonfiskowano w portach nad Kanałem La Manche legalnie nabyty alkohol i papierosy.

They have few legal rights and, as Amendment 3 tabled by Glenys Kinnock highlights, they face deliberate impoverishment, denial of citizenship, denial of freedom of movement, arbitrary taxation, land confiscation and the denial of permission to marry.
Przyznano im tylko nieliczne prawa, i jak wykazuje poprawka wniesiona przez posłankę Glenys Kinnock, są celowo pozbawiani wolności, odmawia im się obywatelstwa, swobody przemieszczania, w sposób arbitralny nakłada podatki, konfiskuje ziemię i odmawia prawa do zawarcia małżeństwa.