Słownik polsko-angielski

1. (miejsce pochodzenia) source
~ błędu - source of error
~ ciepła - heat source
~ ciepła, centralne - central heat source
~ cywilne - civilian source
~ danych - inf. data source
~ dobrze poinformowane - well-informed circle
~ dostaw - source of supplies
~ dźwięku - sound source
~ emisji - emission source
~ energii - energy source, power source, power supply source
~ fal radiowych - fiz.,astr. radio-source
~ hałasu - noise source
~ historyczne - historical record
~ informacji - information source
~ mocy - el. power source; prime mover
~ napędu - source of motive power, prime mover
~ napięć - source of tensions
~ niepewne; ~ niewiarygodne - unreliable source
~ niezgody - source of discontent
~ odniesienia - reference source
~ ogólnie dostępne; ~ otwarte - wyw. open source
~ ogrzewania; ~ ciepła - inż. heating source
~ paliwa - fuel source
~ pewne - reliable source, confirmed source
~ poboru rekruta - recruit source
~ poboru wody - water supply source
~ pogłosek - source of rumours
~ potęgi wojskowej - source of military power
~ pożywienia - source of nourishment
~ prądu - el. current generator
~ promieniowania - radiation source, radioactive source
~ promieniowania podczerwonego - infrared source
~ publikowane - published source
~ siły - source of power
~ skażenia - contamination source
~ sprzeczne - contradictory source
~ statystyczne - statistical source
~ sygnałów - signal source
~ szumów - łączn. noise source
~ światła - light source
~ uzbrojenia - armament source
~ wątpliwe (informacji) - doubtful source
~ wiadomości - source of news
~ wiarygodne - dependable source, reliable source
~ władzy - source of power
~ wody - water source; water spring
~ wody, awaryjne - emergency water source
~ wody pitnej - inż.san. drinking water source
~ wojskowe - military source
~ współczesne - contemporary source
~ wszelkiego zła - source of all evil
~ wywiadowcze - intelligence source
~ zagrożeń - hazard source
~ zakłóceń - łączn. jamming source
~ zanieczyszczenia - pollution source
~ zanieczyszczenia środowiska - environmental pollution source
~ zanieczyszczenia wody - water pollution source
~ zanieczyszczeń - pollutant source
~ zaopatrzenia - supply source, delivery source
~ zaopatrzenia w surowce - source of raw material supply
~ zaopatrzenia w wodę - water (supply) source
~ zaopatrzenia w żywność - food (supply) source
~ zasilania - source of supply; el. power source
~ zasilania, bateryjne - battery power source
~ zewnętrzne - outside source, outer source

2. hydr. spring
~ aluwialne - alluvial spring
~ artezyjskie - artesian spring
~ cieplne - hot spring, thermal spring
~ dolinne - valley spring
~ mineralne - mineral spring
~ napędu - propulsion source
~ rzeki - source of a stream, river head, headwaters
~ stokowe - slope spring
~ wody - water source; spring
~ zboczowe - slope spring, hillside spring
~ zstępujące - descending spring, gravity spring, difluent spring
~ zwietrzelinowe - waste mantle spring

Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

(punkt wyjścia) source
źródło bezpośrednie: primary sourceźródło prawa: source of lawźródło zobowiązań: source of obligationsźródło godne zaufania: trustworthy sourcez wiarygodnego Źródła: from a reliable source

Wordnet polsko-angielski


1. (anything (such as a document or a phonograph record or a photograph) providing permanent evidence of or information about past events
"the film provided a valuable record of stage techniques")
record
synonim: dokument

2. (a rational motive for a belief or action
"the reason that war was declared"
"the grounds for their declaration")
reason, ground: : synonim: powód
synonim: przyczyna
synonim: motyw
synonim: pobudka
synonim: racja

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

spring, source
(punkt wyjścia, zasób, początek) source, fount, origin, root
~ energii elektrycznej power/current generator
gorące ~ hot spring
~ mineralne mineral spring
~ napędu prime mover
~ promieniowania radiation source
~ światła light source

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n nt C source
(rzeki) spring: ~ mineralne mineral spring
~ informacji source of information
wiarygodne ~ reliable source
~ światła source of light
być ~em to be a source (of)

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

ntr spring
fig. source
authority
gorące źródła - hot springs
fig.
źródło zła - origin (root) of evil
mieć swoje źródło w czymś - to rise (to spring) from sth
źródło dochodu - source of income

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

source~ cytować - to cite a source~ dochodów - source of income~ finansowania - sources of financing/funds~ informacji - source of information~ dziennikarza - journalist’s source~ konfliktów - subject of conflicts~ ognia - source of fire~ pewne - reliable source~ pochodzenia środków - source of funds~ prawa - source of law~ surowców - source of raw materials~ ujawniać - to reveal a source~ utajonych dochodów - source of secret income~ wiarygodne - trustworthy source~ zaopatrzenia - source of supply~ zmiana źródła zaopatrzenia - change in a source of supply~ zobowiązań - source of obligations

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

source~a finansowania sources of finances ~a wpływów podatkowych sources of tax revenues ~o dochodu source of income ~o kredytu source of credit ~o uzyskania przychodu source of revenue, revenue sourceujawniać ~o swoich dochodów to reveal the source of one's income

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

n source ~ła energii power supplies ~ła finansowania sources of finances ~ła pieniężne pecuniary resources ~ła urzędowe official sources, government sources ~ła wpływów podatkowych sources of tax revenues ~ło bezpośrednie primary source ~ło dochodu source of income ~ło informacji source of information ~ło kredytu source of credit ~ło napędu prime mover ~ło obyczaju origin of a custom ~ło pożaru seat of fire ~ło prawa source of law ~ło zaopatrzenia source of supply opodatkowanie u ~ła source tax z dobrze poinformowanego ~ła from well-informed source, from a reliable quarter, on good authority z urzędowego ~ła from an official source dojśc do ~ła czegoś to trace sth to its source mieć ~ło w czymś to arise form sth, to stem from sth sięgać do ~eł archiwalnych to use archive sources ujawniać ~ło swoich dochodów to reveal the source of one’s income 1

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

spring n

Wielki słownik medyczny polsko-angielski 2011 r., Anna Słomczewska

spring of water, source, origin, beginning

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SPRING

SOURCE

WELL

FOUNTAIN

ORIGIN

ORIGINATION

QUARTER

MINT

PARENT

RADIX

ROOT

WELL-SPRING

FONT

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

n source, spring, well
przen. source
authority
pl ~a (rzeki) headwater
po-kładowe ~o zasilania airborne energy source

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda


1. wellspring
spring
fountain
font

2. (pochodzenie) source
record

Słownik dla poszukujących pracy polsko-angielski Krzysztof Czekierda

source
~ doświadczenia - source of experience
~ informacji - source of information
~ informacji o pracy - networking source
~ kontaktów biznesowych - networking source
~ wiadomości - source of the news

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

1. - hydro. spring
~ aluwialne alluvial spring
~ antyklinalne anticlinal spring
~ artezyzjskie artesian spring
~ ascenzyjne zob. ~ podpływowe
~ wstępujące
~ cieplne thermal spring
~ dolinne valley spring
~ dyslokacyjne zob. ~ uskokowe
~ efemeryczne ephemeral spring
~ geotermalne geothermal spring
~ główne head-spring
~ gorące hot spring
~ grawitacyjne
~ zstępujące
gravity spring
~ gruntowe groundwater spring
~ grzbietowe ridge spring
~ juwenilne juvenile spring
~ kontaktowe contact spring
~ korytowe channel spring
~ krasowe karst spring
~ lewarowe zob. ~ syfonowe
~ mineralne mineral spring
~ obudowane cased spring
well
~ okresowe periodic/al, intermittent spring
~ osuwiskowe landslide spring
~ podstokowe slope-foot spring, scarp-foot spring
~ podziemne underground spring
~ powierzczhniowe surface spring
~ promieniotwórcze
~ radoczynne
radioactive spring
~ rzeki river-head, headwaters
~ siarczane sulphur spring
~ siarczkowe sulphide spring
~ słone salt spring
~ solanki brine spring
~ spływowe zob. ~ zstępujące
~ stale bijące constant spring, perennial spring, permanent spring
~ strumienia headspring
~ syfonowe
~ lewarowe
~ intermitujące
intermittent spring
~ termalne thermal spring, hot spring
~ uskokowe fault spring
~ wody water spring
~ wstępujące
~ ascenzyjne
ascending stream
~ zboczowe slope spring
~ zstępujące
~ descenzyjne
~ grawitacyjne
descending stream, gravity spring, dufluent spring
~ zwietrzelinowe waste-mantle spring

2. - (miejsce pochodzenia) source
~ alternatywne energii alternative energy source
~ alternatywne zaopatrzenia w wodę alternative water supply source
~ awaryjne wody emergency water source
~ błędu source of error
~ ciepła heat source
~ domowe domestic source
~ dostawy wody source of water supply
~ emisji emission source
~ emisji nieczyszczeń pollutant emission source
~ energii energy source, power supply source
~ energii odnawialnej renewable energy source
~ finansowania fund-raising source
~ informacji information source
~ komunalne municipal source
residential source
~ niepunktowe zanieczyszczenia non-point pollution source
~ nieznane zanieczyszczenia unknown pollution source
~ obszarowe zanieczyszczenia area source of pollution
~ ogrzewania heating source
~ paliwa fuel source
~ poboru wody water abstraction source
~ poboru wody pitnej drinking water abstraction source
~ podziemne zanieczyszczenia underground pollution source
~ potencjalne uciążliwości potential nuisance source
~ powierzchniowe zanieczyszczenia surface pollution source
~ punktowe zanieczyszczenia point source of pollution
~ rolnicze agricultural source
~ rozproszone diffuse source
~ ruchome mobile source
~ skarg source of complaints
~ skarg dotyczących uciązliwości zapachowych source of odoru complaints
~ skażenia contamination source
~ skażenia środowiska environmental contamination source
~ skażenia wód podziemnych groundwater contamination source
~ stacjonarne stationary source
~ statystyczne statistical source
~ ścieków sewage source, wastewater source
~ ścieków komunalnych municipal wastewater source
~ ścieków przemysłowych industrial wastewater source
~ technologiczne technological source
~ uciązliwości zapachowych odour nuisance source
~ wody water source
~ wody pitnej drinking water source
~ wody podziemnej groundwater source
~ wody podziemnej wrażliwe na zanieczyszczenie vulnerable groundwater source
~ wody powierzchniowej surface water source
~ zagrożeń hazard source
~ zanieczyszczenia pollution source
~ zanieczyszczenia gruntu source of ground pollution
~ zanieczyszczenia, lądowe land-basaed pollution source
~ zanieczyszczenia, liniowe line source of pollution
~ zanieczyszczenia, niepunktowe non-point pollution source
~ zanieczyszczenia obszarowe area source of pollution
~ zanieczyszczenia, potencjalne potential pollution ssource
~ zanieczyszczenia powietrza air pollution source, atmospheric pollution source
~ zanieczyszczenia, przemysłowe industrial pollution source
~ zanieczyszczenia, rozproszone diffuse pollution source
~ zanieczyszczenia ruchome mobile pollution source
~ zanieczyszczenia stałe stationary pollution source
~ zanieczyszczenia środowiska environmental pollution source
~ zanieczyszczenia wody water pollution source
~ zanieczyszczenia wód podziemnych groundwater pollution source
~ zanieczyszczeń pollutant source
~ zanieczyszczeń przemysłowych industrial pollutant source
~ zaopatrzenia supply source, source of supply
~ zaopatrzenia w surowce source of raw material supply
~ zaopatrzenia w wodę water-supply source
~ zaopatrzenia w wodę mieszkańców public water supply source
~ zaopatrzenia w wodę pitną z ujęć podziemnych potable groundwater supply source
~ zasilania feeding source
~ zrzutu zanieczyszczeń pollutant discharge source

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

(miejsce postawania) sourcehydr. spring~ energii alternatywnej alternative energy source~ mobilne mobile source~ niepunktowe zanieczyszczenia non-point pollution source~ niezidentyfikowane unidentified source~ obszarowe area source~ odpadów waste source~ odpadów niebezpiecznych hazardous waste source~ ognia ignition source~ powstawania odpadów waste generation source~ punktowe zanieczyszczenia point pollution source~ ruchome mobile source~ skarg source of complaints~ skażenia contamination source~ skażenia środowiska environmental contamination source~ stacjonarne stationary source~ technologiczne odpadów niebezpiecznych technological source of hazardous waste~ zagrożenia hazard source~ zanieczyszczenia pollution source~ zanieczyszczenia mobilne/ruchome mobile pollution source~ zanieczyszczenia, stacjonarne stationaary pollution source~ zanieczyszczenia środowiska environmental pollution source~ zanieczyszczeń pollutant source~ zaopatrzenia w wodę water supply source~ zapłonu ignition source~ zrzutu zanieczyszczeń pollutant discharge source

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

authority

birth

fount

fountainhead

from

resource