Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) geografia Wilno;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Wilno

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Based on Parliament's codecision, we established the Institute in 2007 in Vilnius.
W ramach procedury współdecyzji Parlamentu utworzyliśmy ten instytut w Wilnie w roku 2007.

statmt.org

My parents also wanted to see their house in Vilnius.
Moi rodzice też chcieli zobaczyć swój dom w Wilnie.

In Vilnius we do not have a City, so our actions are different.
W Wilnie nie mamy City, tak więc nasze działania są odmienne.

In the region around Vilnius over 70% of the population are Polish.
W rejonie wileńskim mieszka ponad 70% ludności polskiej.

In the case of Vilnius, in particular, we have a very good opportunity to show how strong cooperation can actually be.
W przypadku Wilna mamy szczególnie cenną okazję zademonstrować, jak silne mogą być więzi współpracy.

Every five kilometer from here to Vilnius.
Co pięć kilometrów, aż do samego Wilna.

However, Vilnius is not doing this.
Jednak Wilno tego nie czyni.

Belarus has taken the decision to build a new nuclear power plant which will probably appear quite close to Lithuania's capital Vilnius.
Białoruś podjęła decyzję o zbudowaniu nowej elektrowni atomowej, która prawdopodobnie powstanie dość blisko Wilna - stolicy Litwy.

Countries, international organisations and individuals reacted to the violence of the occupying forces, sending messages of support to Vilnius.
Kraje, organizacje międzynarodowe i zwykli ludzie zareagowali na przemoc sił okupacyjnych, wyrażając poparcie dla Wilna.

Ladies and Gentleman, Air Baltic flight 669 from Vilnius has just landed.
Szanowni państwo, samolot Air Baltic o numerze z Wilna właśnie wylądował.

Nobody issued such a warning before the January 1991 bloodshed in Vilnius, when paratroopers were already at the site.
Nikt nie wydał ostrzeżenia przed masakrą w Wilnie 1 stycznia 1991 r., kiedy spadochroniarze byli już na miejscu.

In close proximity to Vilnius, Belarus - with a total absence of transparency - is beginning to construct a nuclear plant.
Białoruś zaczyna właśnie budowę elektrowni jądrowej w pobliżu Wilna, całkowicie ignorując kwestię przejrzystości.

Based on Parliament's codecision, we established the Institute in 2007 in Vilnius.
W ramach procedury współdecyzji Parlamentu utworzyliśmy ten instytut w Wilnie w roku 2007.

Commissioner Špidla has mentioned some of the problems relating to the Equality truck denied access to Vilnius.
Komisarz Špidla wspomniał o kilku problemach związanych z nie wpuszczeniem do Wilna unijnej ciężarówki informacyjnej w sprawie równouprawnienia.

The Commission's decision to give financial support to the European Humanities University in Vilnius is very wise.
Decyzja Komisji dotycząca wsparcia finansowego Europejskiego Uniwersytetu Nauk Humanistycznych w Wilnie jest bardzo mądra.

Vilnius is one of this year's European capitals of culture, deservedly so, and certainly much to the delight of all Europeans.
Wilno jest jedną z tegorocznych europejskich stolic kultury, na co oczywiście zasługuje i z czego cieszą się wszyscy Europejczycy.

At Kariotiškės dump near Vilnius, for instance, a power plant was opened in December, which creates electricity from methane gas.
Na przykład w grudniu na wysypisku Kariotiškės w pobliżu Wilna otwarto elektrownię wytwarzającą energię z metanu.

The European Humanities University in Vilnius is one of the most successful long-term development cooperation projects as regards Belarus.
Europejski Uniwersytet Humanistyczny w Wilnie jest przykładem projektu w zakresie długofalowej współpracy z Białorusią, który odniósł największy sukces.

Along with Vilnius in Lithuania, Linz is currently preparing for its role as European Capital of Culture 2009.
Linz wraz z położonym na Litwie Wilnem przygotowuje się do pełnienia roli Europejskiej Stolicy Kultury 2009.

Mr Uspaskich has submitted a request for the exercise of immunity and privileges in a court case in which he is currently involved in Vilnius.
Otrzymałem od pana Viktora Uspaskicha wniosek o skorzystanie z immunitetu i przywilejów w ramach postępowania sądowego toczącego się przed sądem w Wilnie.

Mr President, I understand that the Free University of Minsk is today situated in Vilnius, Lithuania.
Panie przewodniczący! Rozumiem, że Wolny Uniwersytet w Mińsku znajduje się dziś w Wilnie na Litwie.

In the autumn of 2007, three accidents occurred, each involving Dash8 Q400 aircraft in Aalborg, Vilnius and Copenhagen respectively.
Na jesieni 2007 r. doszło do trzech wypadków, a każdy z nich dotyczył samolotu Dash8 Q400, odpowiednio w Aalborg, Wilnie i Kopenhadze.

Does it mean that if I have a cinema in Vilnius and want to put up a poster for the film Brokeback Mountain, I cannot do so?
Czy znaczy to, że jeżeli mam kino w Wilnie i chcę powiesić plakat reklamujący film Tajemnica Brokeback Mountain, to nie wolno mi tego zrobić?

In addition, the Commission has also made clear that its support to the European Humanity University in exile in Vilnius will continue as long as necessary.
Ponadto Komisja wyraźnie pokazała, że jej poparcie dla zamkniętego Uniwersytetu Nauk Humanistycznych w Wilnie będzie trwało tak długo, jak to konieczne.

The local government in Vilnius has implemented this decision - the Polish street names in the region where most residents are from the Polish minority have been removed.
Samorząd wileński dokonał tego - nazwy ulic w rejonie gdzie większość stanowi mniejszość polska, zostały usunięte.

A motorway of a European standard connects Lithuania's largest port Klaipėda with Vilnius, and a railway line connects the latter with Moscow and the East.
Spełniająca europejskie standardy autostrada łączy największy litewski port Kłajpedę z Wilnem, zaś Wilno posiada połączenie kolejowe z Moskwą i ze wschodem.

Now, what would happen to us and to Lithuanians who next year might go marching in favour of our equal rights in Vilnius if this law is adopted in the Seimas?
Co w takim razie stałoby się z nami i Litwinami, którzy w przyszłym roku maszerowaliby na rzecz naszych równych praw w Wilnie, gdyby przedmiotowa ustawa została przyjęta przez Seimas?

The reopening of the European Humanities University in Vilnius, a Belarusian university-in-exile that offers a place of refuge for students who are victims of political persecution, was a wise move.
Mądrym posunięciem było ponowne otwarcie Europejskiego Uniwersytetu Humanistycznego w Wilnie, białoruskiego uniwersytetu na wygnaniu, który oferuje schronienie studentom będącym ofiarami prześladowań politycznych.

The alternative to the negotiations being delayed or failing is an amplification of Moscow's bilateral talks with Rome or Vilnius, Berlin or Budapest, Paris or Sofia.
Alternatywą wobec opóźnienia lub niepowodzenia negocjacji jest nagłośnienie moskiewskich rozmów dwustronnych z Rzymem lub Wilnem, Berlinem lub Budapesztem, Paryżem lub Sofią.

These include Yitzhak Arad, the former director of Israel's Holocaust Centre, and Fania Brancovskaja, the librarian at the Yiddish Institute at Vilnius University.
Są wśród nich Yitzhak Arad, były dyrektor Centrum Holocaustu w Izraelu, oraz Fania Brancovskaja, bibliotekarka z Instytutu Jidysz Uniwersytetu Wileńskiego.

In parallel we will stick doggedly to our support to civil society, helping Belarusian NGOs, promoting development of an independent press and the European Humanities University in exile in Vilnius.
Równocześnie będziemy dalej wytrwale wspierać społeczeństwo obywatelskie, pomagać białoruskim organizacjom pozarządowym, propagować powstawanie niezależnej prasy oraz Europejskiego Uniwersytetu Humanistycznego na uchodźctwie w Wilnie.

The authorities in the Vilnius region were ordered to remove the signs in the Polish language within a month. The issue is particularly curious because ethnic Poles account for as much as 70% of the population in the Vilnius region, and street signs in Polish are to be found almost everywhere.
Pikanterii sprawie nadaje fakt, że w rejonie wileńskim Polacy stanowią aż 70% mieszkańców, a tablice z polskimi nazwami ulic są tam niemal powszechne.