Słownik polsko-angielski

(uporządkowanie) arrangement; pattern; layout; system; train; lotn. configuration; el. circuit; scheme; (umowa) agreement; (traktat) treaty (pl. treaties); pact zob.także system - oraz traktat -
~ aerodynamiczny - aerodynamic configuration
~ aerodynamiczny skrzydeł samolotu - aircraft wing aerodynamic configuration
~ anten - antenna pattern, antenna array
~ autonomiczny - autonomous system
~ awaryjny - emergency system
~ Bagdadzki - Bagdad Pact (1955)
~ bieżny (czołgu) - (tank) running drive
~ bieżny, gąsienicowy - track running drive
~ celowniczy - (weapon) aiming system
~ chłodniczy; ~ chłodzenia - tech. cooling system
~ chłodniczy silnika rakietowego - rocket engine cooling system
~ chłonny - anat. lymphatic system
~ ciśnień - meteo. pressure system
~ cyfrowy - digital system
~ cyfrowy przesyłania danych - digital system of data transmission
~ cylindrów lotniczych - aircraft cylinder arrangement
~ dotyczący ochrony mórz i oceanów - treaty on the protection of seas and oceans
~ drogowy - road system
~ dynamiczny - dynamic system
~ dziesiętny - mat. decimal system
~ dziesiętny jednostek - metr. decimal unit system
~ dźwigni - lever mechanism
~ elektroenergetyczny - electric power system
~ elektroniczny - electronic system
~ filtracyjny - filtration system
~ filtrów - filter system
~ frontów - meteo. frontal system; wojsk. front arrangement
~ gwiazdowy silników - radial arrangement of engines
~ hamulcowy - sam. braking system, brake system, braking mechanism
~ hamulcowy samolotu - aircraft braking system
~ hermetyczny - confinement system
~ hydrauliczny - hydraulic system
~ izolowany - isolated system
~ jednorodny - homogenous system
~ "kaczka" - lotn. canard configuration
~ kadłuba - lotn. fuselage layout
~ kanalizacyjny - inż.san. sewage system, sewerage (system), drainage system
~ kierowania - control system, direction system; steering drive
~ kierowania czołgiem - tank steering system
~ kierowania pociskami - missile guidance system
~ kierowania transportem - transport control system
~ klasyczny - classical system
~ komunikacyjny - traffic system
~ konstrukcyjny - structural arrangement
~ kontroli - control system
~ kontroli orbity - kosm. orbit control system
~ kontroli pracy silnika - engine control system
~ korekcyjny - correction system
~ kostny - anat. osseous system
~ krążenia (krwi) - anat. blood circulation system, blood vascular system, circulatory system
~ lądowania - lotn. landing system
~ moczowy - anat. urinary system
~ Monachijski - polit. Munich agreement, Munich Pact (29-30.IX.1938)
~ napędowy - inż. power transmission (system), drive train
~ napędowy czołgu - tank transmission, tank drive train
~ naprowadzania - guidance system
~ nerwowy - anat. nervous system
~ nerwowy, centralny - central nervous system
~ niżowy - meteo. cyclonic system
~ nośny - lotn. lifting configuration
~ nośny samolotu - aero-structure
~ o bezpieczeństwie zbiorowym - polit. collective security agreement; collective-defence agreement
~ o nieagresji - polit. non-aggression pact
~ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej - polit. Nuclear Non-Proliferation Treaty (1970) , Nuclear Non Proliferation Act (1978)
~ o ograniczeniu zbrojeń -polit. arms limitation agreement
~ o przyjaźni - polit. friendship pact, fiendship agreement
~ o wzajemnej pomocy - polit. mutual assistance pact
~ o zakazie prób z bronią jądrową - polit. Nuclear Test Ban Treaty
~ obronny - defence pact, defensive pact
~ obwodowy - anat. peripheral system
~ oddechowy - anat. respiratory system
~ odladzania - lotn. de-icing system
~ odniesienia - reference system
~ odpalania - firing system; rakiet. launching system
~ odpornościowy organizmu - med. organism immunity system
~ odwodnienia - inż. drainage system
~ ogrzewania - inż. heating system
~ okresowy - chem. periodic system, Mendeleev's table, Mendeleev's classification
~ olejenia - masz. oiling system
~ optyczny - optical system
~ osadniczy - geogr. settlement pattern
~ oświetlenia - lighting system, illumination system
~ otwarty - open system
~ oznaczeń literowo-cyfrowy - letter-number system
~ paliwowy - siln. fuel system
~ pamięci - inf. memory system
~ planetarny - astr. planetary system
~ podwozia - lotn. landing gear layout
~ pokarmowy - anat. alimentary system
~ pokładu - mar. deck-layout
~ pokojowy - polit. peaceful pact
~ połączeń - el. connection scheme
~ pomiarowy - measurement system, gauging system
~ portu lotniczego - airport layout
~ posobny; tandem - lotn. tandem
~ przeniesienia mocy - panc. transmission system
~ przestrzenny - spatial arrangement
~ przewodów - wire system, wiring
~ regulacji - aut. control system
~ regulacji automatycznej - automatic control system
~ regulacji położenia kątowego - angular position control system
~ regulacji prędkości obrotowej - rotation speed control system
~ regulacji temperatur - temperature control system
~ rozdzielczy - distribution system
~ rozruchowy - siln. starting system
~ równowagi - equilibrium system
~ różnicowy - lotn. differential system
~ rurociągów - pipework
~ rzeźby terenu - relief pattern
~ scalony - el. integrated circuit
~ sieci rzecznej - geogr. drainage pattern
~ sieciowy - tech. network
~ silników - lotn. engine configuration, engine layout
~ sił - fiz. system of forces; polit. power system; takt. order of battle
~ sił, zrównoważony - polit. balance-of-power system
~ skrzydeł - lotn. wing layout
~ słoneczny - astr. solar system
~ smarowania - masz. lubrication system
~ soczewek - opt. lens assembly
~ spalania - combustion system
~ sprężonego powietrza - compressed-air system
~ sprzężony - conjugated system
~ stabilizacji silnika - engine stabilization system
~ sterowania - aut. steering system, steering assembly, steering mechanism, controls (system)
~ sterowania, automatyczny - automatic steering (system)
~ sterowania donośnością - range steering system
~ sterowania nawrotnego - lotn. reversible control system
~ sterowania nienawrotnego - lotn. irreversible control system
~ sterowania prędkością - velocity control (system)
~ sterowania ręcznego - manual control system
~ sterowania samolotu - flying controls (system)
~ sterowania silnika - engine controls
~ śledzący - tracking system
~ światowy - global system, worldwide system
~ tandemowy - tandem arrangement
~ torów - kolej. tracking
~ transmisji czołgu - tank transmission system
~ trawienny - anat. digestive system
~ treści mapy - map/chart content arrangement
~ ulic - street pattern
~ usterzenia - lotn. empennage layout
~ Warszawski - polit. Warsaw Pact (1955-1991)
~ wciągania podwozia - lotn. landing-gear retraction system
~ wegetatywny - anat. vegetative system
~ wojskowy - military pact
~ wskazywania celów, nahełmowy - lotn. helmet sighting system
~ wspomagania - servo-system
~ współrzędnych - mat.,kart. co-ordinate system
~ współrzędnych topograficznych - grid reference system
~ współrzędnych wojskowych - military grid
~ wtrysku paliwa -siln. fuel injection system
~ wyciszający - akust. noise-suppression system
~ wydalniczy - anat. excretory system
~ wydechowy - siln. exhaust system
~ wyżowy - meteo. anticyclonic system
~ zabezpieczający - inf. back-up system
~ zabudowy - building pattern
~ zamknięty - tech. closed system
~ zapłonowy - siln. ignition system
~ zasilania - siln. feed system, supply system
~ zawieszenia - tech. suspension system
~ żagli - żegl. sail arrangement

Wordnet polsko-angielski


1. (a group of physiologically or anatomically related organs or parts
"the body has a system of organs for digestion")
system
synonim: układ narządów
synonim: system organów

2. (a written agreement between two states or sovereigns)
treaty, pact, accord: : synonim: traktat

3. (a group of independent but interrelated elements comprising a unified whole
"a vast system of production and distribution and consumption keep the country going")
system, scheme: : synonim: struktura
synonim: system

Słownik polsko-angielski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(porządek) arrangement
(konfiguracja) configuration, construction
(umowa, traktat) agreement, treaty
(konwencja) convention
(system) system
(kontrakt) contract
(rozmieszczenie) layout
(powiązania) network
(struktura) structure
(mech.) gear
(el.) circuit
~ barw coloration
~ dwustronny bilateral treaty
~ dziesiętny decimal system
~ elektryczny (zespół układów) circuitry
~ jednostek miar unit system
~ kierowniczy (samoch.) steering gear
~ liczący (el.) counter circuit
~ logiczny (komp.) logic
~ nerwowy nervous system
~ oparty na zaufaniu gentleman's agreement
~ okresowy pierwiastków periodic table
~ planetarny planetary system
~ podstawy czasu (el.) time base
~ połączeń gwiazda-trójkąt (el.) star-delta connection
~ scalony integrated circuit (IC)
~ słoneczny solar system
~ strojeniowy (radio, TV) tuner
~ trawienny digestive system
~ zawieszenia (samoch.) suspension system

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

treaty, scheme, system, settlement~ anulować - to undo a treaty/agreement~ bankowy - bank supervised arrangement, scheme supervised by a bank~ barterowy - bartering agreement~ celny - customs treaty~ dwustronny - bilateral agreement~ gospodarczy - economic agreement~ handlowy - commercial/trade treaty~ na warunkach wzajemnych - reciprocal trade treaty~ kalkulacyjny kosztów - calculation scheme, costs elements~ małżeński majątkowy - marriage settlement~ międzynarodowy - international treaty/ agreement~ międzynarodowy układ (traktat) wielostronny - multilateral treaty/agreement~ monetarny - currency/monetary agreement~ morski - naval agreement~ nadzorowany przez sąd - court-led arrangement~ odniesienia - reference system~ ogólny w sprawie taryf celnych i handlu - the General Agreement on Tariffs and Trade G.A.T.T.~ organy - organs of the General Agreement on Tariffs and Trade~ osnowa układu - tenor of an arrangement~ o współpracy kulturalnej - cultural agreement~ płatniczy - payment agreement~ podstawowy kont - fundamental accounts arrangement~ polubowny - settlement by arbitration~ powierniczy - fiduciary/trust settlement~ prywatny - private treaty~ rozejmowy - armistice settlement~ rozwinięty kont - fully developed accounts arrangement~ sprawiedliwy, słuszny - equitable treaty/ agreement~ stowarzyszeniowy - Association Agreement (Europe Agreement) ~ tajny - clandestine/secret agreement/treaty~ uchylić - to set aside an arrangement~ uproszczony kont - simplified accounts arrangement~ walutowy - currency/monetary agreement~ Warszawski - the Warsaw Pact~ wielostronny - multilateral agreement~ wstępny - preliminary agreement~ wzajemny - reciprocal treaty/agreement~ zawierać z wierzycielami - to compound with creditors~ zbiorowy pracy - collective labour agreement, collective bargain~ z wierzycielami - arrangement/compound/ compromise with creditors/composition

Słownik finansowy polsko-angielskiIwona Kienzler, 2010r

agreement~ aktywów assets scheme~ bilansu composition of the balance sheet ~ bilansu brutto gross balance sheet arrangement ~ bilansu netto net balance sheet arrangement~ celny tariff agreement ~ dłużniczy composition agreement ~ konta account form ~ pasywów liabilities compositio

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielskiIwona Kienzler, 2010r

m agreement, arrangement, composition, pact ~ celny tariff agreement ~ dodatkowy supplementary agreement, supplemental agreement, complementary agreement ~ dwustronny bilateral agreement ~ gospodarczy economic agreement ~ handlowy trade agreement, commercial agreement, treaty of commerce Układ Europejski UE Europe Agreement ~ klawiatury komp. keyboard layout ~ kompensacyjny compensation agreement ~ konta account form ~ lotniczy treaty on aerial navigation ~ międzynarodowy international treaty ~ międzypaństwowy intergovernmental treaty ~ o fuzji UE Merger Treaty ~ o nieagresji non-aggression treaty, treaty of non-aggression ~ o nierozprzestrzenianiu broni nuklearnej non-proliferation treaty Układ o partnerstwie na rzecz przystąpienia do Wspólnoty UE Accession Partnership ~ o wymianie towarowej agreement on the exchange of goods Układ Ogólny o Cłach i Handlu UE General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) ~ płac pay agreement ~ polubowny amicable settlement Układ Przejściowy UE Interim Agreement Układ Przejściowy między Polską a Wspólnotami Europejskimi zob. Układ Przejściowy ~ rachunku zysków i wyników lauout of the profit and loss account ~ sił w parlamencie line-up of parties in the parliament ~ trójstronny tripartite agreement, three-power agreement, triangular agreement ~ tymczasowy interim agreement ~ ustanawiający stowarzyszenie UE agreement establishing an association ~ walutowy monetary agreement ~ wielostronny multirateral agreement ~ w sprawie granic frontier treaty ~ w sprawie udzielenia pożyczki loan agreement ~ zbiorowy pracy collective agreement ~ z Kotonu UE Cotonou Agreement ~ z Schengen UE Schengen Agreement ~ z wierzycielami composition, deed of arrangement Układy Europejskie zob. Europejskie Układy o Stowarzyszeniu ~y o współpracy UE cooperation agreements międzynarodowy ~ towarowy international commodity agreement tajny ~ secret treaty uczestnik ~u party to an agreement zgodnie z ~em as per agreement naruszyć ~ to violate an agreement prowadzić ~y to negotiate zawrzeć z kimś ~ to conclude an agreement with sb, to enter into an agreement with sb

Słownik architektury polsko-angielski

(m) syste

Słownik morski polsko-angielskiIwona Kienzler

1. agreement 2. circuit 3. system

ECTACO słownik polsko-angielskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ARRANGEMENT

DISPOSITION

COLLOCATION

SET-UP

MAKE-UP

STRUCTURE

CONFIGURATION

LAYOUT

ORDINATION

SET

SYSTEM

AGREEMENT

SETTLEMENT

CONTRACT

SCHEME

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielskiAnna Słomczewska

agreement, arrangement, composition, pact

Wojskowy słownik polsko-angielskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m disposition
(uło-żenie) arrangement
(umo-wa) agreement
alliance, pact, treaty
(plan) scheme
(system) system
(rozmieszczenie geogr., terenowe itp.) configuration, layout
pl ~y (pertraktacje) negotiations
wchodzić w ~y enter into negotiations (z kimś w sprawie czegoś with sb for sth)
krzyżowy ~ opierzenia cross type tail assembly
~ hamulcowy brake system
~ jezdny running gear
~ kół gear
~ pali-wowy fuel system
~ prze-ciwoblodzeniowy anti-icing, de-icing system
~ samo-naprowadzania pocisku missile seeker
~ scalony elektron. integrated circuit
~ sterowania samolotem aircraft controls
~ zapło-nowy ignition system

Słownik biznesmena polsko-angielski2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

(porozumienie) agreement

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski2005, Krzysztof Czekierda

treaty (pl. treaties) ; pact; system; arrangement

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski2003, Krzysztof Czekierda

circuitconfigurationlayouttreaty~ chłodniczy cooling system~ kanalizacyjny sewerage~ przestrzenny spatial layout, spatial configuration~ regulacji control system~ sektorów składowiska configuration of landfill sections~ składowiska landfill configuration, landfill layout

Otwarty słownik polsko-angielskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

array

circuit

complex

network

pact

stipulation