Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) uprowadzić, zabrać;
spirit sb|sth away - usunąć kogoś|coś w tajemniczy sposób;

(Noun) duch; religia dusza; nastrój, humor, zapał; napój alkoholowy; spirytus;
public spirit - postawa obywatelska; duch obywatelski, gotowość do czynów przynoszących korzyść społeczeństwu, społecznikostwo;
holy spirit - religia Duch Święty;
keep sb’s spirits up - podtrzymywać kogoś na duchu;
strong in spirit - silny duchem;
get into the spirit - poczuć klimat, wczuć się w nastrój;
spirits - (Noun) napoje alkoholowe; alkoholowe roztwory;
evil spirits - złe duchy;
be in spirit - być obecny duchem;
break sb’s spirit - złamać czyjegoś ducha; doprowadzić kogoś do załamania;
break sb’s spirit - złamać czyjegoś ducha; doprowadzić kogoś do załamania;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C/U
1.
(soul, immaterial part of man) dusza
I shall be with you in ~będę z tobą duchem.
2.
(immaterial, incorporeal being) duch
the Holy S~Duch Święty
evil ~ zły duch.
3.
(living being) nastrój: leading ~ wiodący nastrój.
4.
(mental or moral nature) charakter
a man of unbending ~człowiek o nieugiętym charakterze.
5.
(courage) odwaga
(vivacity) wigor.
6.
(mental, moral attitude) duch, nastrój: totake sth in the wrong ~ podchodzić do czegoś ze złym nastawieniem

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

duch, stan ducha, dusza, energia, odwaga, zdeterminowanie, zapał, animusz, humor, spirytus
~ sth/sb away/off usuwać (kogoś/coś) szybko i niespostrzeżenie, wynosić po cichu, wychodzić niespostrzeżenie, znikać
be in ~ być obecny duchem
enter into the ~ of sth brać w czymś udział entuzjastycznie
moving ~ spiritus movens, główny sprawca czegoś, główna sprężyna

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

'spIrItn

1. Wysokoprocentowy napój alkoholowy (np. whisky lub dżin);mocny trunek Spirits are more expensive than beer or wine but they get you drunk faster (Napoje wysokoprocentowe są droższe od piwa czy wina, ale szybciej się człowiek upija) - Student University of Manchester (1999)

2. Płyn zawierający alkohol używany do czyszczenia lub dezynfekcji; spirytus Use some spirit (Użyj nieco płynu dezynfekującego) - Student University College London (1999)

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

spirytus m

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

spirytus, każdy destylat, duch

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s duch
charakter
męstwo
zapał
spirytus
pl ~s nastrój
napoje alkoholowe
in high (in low) ~s w doskonałym (w złym) nastroju

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DUCH

DUSZA

UMYSŁ

NASTRÓJ

ENERGIA

IKRA

SPIRYTUS

WERWA

ANIMUSZ

ROZMACH

BITNOŚĆ

ALKOHOL

ROZTWÓR [CHEM.]

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N duch
N dusza (człowieka)
N ogień (np. w przedstawieniu)
N humor (usposobienie)
N napoje alkoholowe (spirytualia)
V przemycać (np. przez granicę)

Wordnet angielsko-polski

(a fundamental emotional and activating principle determining one's character)
duch

Słownik internautów

duch, dusza

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

1. dosł. i przen. duch
animusz
2. spirytus
alkohol

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

intelekt, umysł, nastawienie, kwintesencja
conciliatory spirit: pojednawczość
spirit of the law: duch prawa

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

charakter

istota

męstwo

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

dosł.i przen. duch; chem.,spoż. spirytus
~, adventurous - duch przygody
~, battle - duch bojowy
~, combative - duch bojowy
~, crusading - duch krucjaty
~, fighting - duch bojowy, duch walki
~, knightly - duch rycerski
~, martial - duch bojowy, duch wojenny
~, military - duch wojskowy
~, motor - spirytus silnikowy
~ of adventure - duch przygody
~ of confrontation - duch konfrontacji
~ of co-operation - duch współpracy
~ of patriotism - duch patriotyczny
~ of resistance - duch oporu
~ of self sacrifice - duch samopoświęcenia
~ of teamwork - duch pracy zespołowej
~, offensive - duch ofensywny
~, patriotic - duch patriotyczny
~, rectified - spirytus rektyfikowany
~, rivalry - duch rywalizacji
~, samurai - duch samurajski
~, soldierly - duch żołnierski
~, troops' fighting - duch bojowy wojsk
~, warlike - duch wojowniczy
~, war-mongering - duch wojowniczy
~, wood - spirytus drzewny

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

spirytus
~, rectified - spirytus rektyfikowany
~, wood spirytus drzewny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

In this spirit, I wish to emphasise two fundamental areas of action for 2009.
Chciałbym w związku z tym podkreślić dwa podstawowe obszary działania na rok 2009.

statmt.org

So in the spirit of TED they're doing things together because it makes a difference.
Więc podobnie do przesłania TED, działają razem bo tylko tak można coś zmienić.

TED

Definition, description, presentation and labelling of spirit drinks (vote)
Definicja, opis, prezentacja i etykietowanie napojów spirytusowych (głosowanie)

statmt.org

This is indeed a problem that we have to address in a spirit of global fairness.
To faktycznie jest problem, któremu musimy zaradzić w imię globalnej sprawiedliwości.

statmt.org

The spirit of the motion for a resolution is absolutely worthy of support.
Intencje leżące u podstaw projektu rezolucji są zdecydowanie godne poparcia.

statmt.org

And yet you were in that room and you had no doubt that this was a spirit and because of the way this spirit was treated, because it was constantly cared for and loved, Mary, I swear to you, that life was worth living!.

www.guardian.co.uk

But mixed in with Premieres' spirit of curiosity is also naivety, and misjudgment.

www.guardian.co.uk

Wisdom may increasingly not have been able to recognise his own relatives, but what gleamed out from the programme was that the spirit of the man: the humour, the cheer, and the sensitivity, were still completely present and correct.

www.guardian.co.uk

What was it? It was more in the spirit of the TV times to come - a cat show.

www.guardian.co.uk

Though maybe the spirit will move me again, like last time.
Chociaż może duch natchnie mnie ponownie, zupełnie jak ostatnio.

You are now a spirit without a body, all right?
Jesteś teraz duchem bez ciała!

No. Maybe they will be able to break his spirit.
Nie - Może będą w stanie złamać jego ducha.

Only if we can find out who the spirit is.
Tylko, jeśli odkryjemy, kim jest duch.

The whole spirit of the town was on its way up.
Cały duch miasta był na swojej drodze w górze.

I ask the other spirit in the room to leave us.
Proszę drugiego ducha, który tu jest, żeby nas opuścił.

We have tried and are trying to act in this spirit.
Próbowaliśmy i próbujemy działać w tym duchu.

But you will be there in spirit and see the girls!
Ale będziesz tam w duchu i zobacz dziewczyny!

It is not large enough for a Spirit and his wife?
Czy nie jest wystarczająco duży dla Ducha i jego żony?

It's the only way to put her spirit to rest.
To jedyny sposób, by jej dusza spoczęła.

Do you believe, that we have a spirit within us?
Wierzysz w to, że mamy duszę wewnątrz nas?

But not for the Spirit 's child who is coming.
Jednak nie jest wystarczająco duży dla dziecka którego się spodziewam.

It's like a dark spirit coming up to get you.
Jest jak mroczny duch który chce cię złapać.

They say the spirit of the king is still in there.
Mówią, że duch króla nadal tam jest.

Our people believe that the spirit of the land is in us.
Nasi ludzie uważają, że duch krainy jest w naszych sercach.

We will pay the peace of spirit with our money.
Trzeba płacić z własnej kieszeni za spokój ducha!

For the human spirit, there is no never, at the most a not yet.
Dla ludzkiego ducha nie istnieje 'nigdy', jest tylko - 'jeszcze nie'.

I hope you'll live your life in the same spirit that she did.
Mam nadzieję, że będziesz żyć swoim życiem w tym samym duchu.

We need to move forward together, with a united European spirit.
Musimy wspólnie zmierzać naprzód, działając w duchu zjednoczonej Europy.

In the spirit of telling the truth, can I tell you another?
A w duchu mówienia prawdy, mogę ci coś jeszcze powiedzieć?

If you want to change, take it up with your brother's spirit.
Jeśli chcesz wrócić do dawnej postaci, skontaktuj się z duchem brata.

Tell me. Do they plan to race tomorrow, team american spirit?
Powiedz mi, czy American Spirit zamierza jutro startować?

I am calling on any spirit who can help us.
Wzywam każdego ducha, który może nam pomóc.

It is in this spirit that I turn to you today.
W tym właśnie duchu zwracam się dzisiaj do Państwa.

Spirit, these poor people have no means to cook their food.
Duchu, tych biednych ludzi nie stać na ugotowanie strawy.

And if she really is the spirit living in this hotel.
I czy rzeczywiście jest duszą żyjącą w tym hotelu.

The human spirit, it is a hard thing to kill.
Ludzka dusza to coś, co trudno zabić.

Once, a long time ago, the spirit world kept balance over us.
Raz, dawno temu, World Spirits utrzymuje nas równowagi.

I thought you said the human spirit couldn't be broken.
Sądziłem, że mówiłeś, że ludzkiego ducha nie da się złamać.

Spirit is what makes life fun even when it isn't.
To czyni nas weselszymi, nawet jeśli tak nie jest.

But mind, body and spirit are up to the task.
Czeka mnie tu wiele pracy, ale umysł, duch i ciało dadzą radę.

I like your spirit, but do me a favor and stand back.
Lubię Cię mały, ale zrób mi przysługę i się cofnij.

Remember the plan to contact the spirit and talk to it?
Pamiętasz plan skontaktowania się z duchem i rozmowy z nim?

Other institutions could have a little more of this spirit.
Szkoda, że inne instytucje nie wykazały się takim nastawieniem.

It seems to me that the spirit of the law is more important than its letter.
Wydaje mi się, że ważniejszy jest duch prawa, niż jego litera.

First the flowers and now to hear your spirit voice.
Najpierw kwiaty, a teraz słyszę twój duchowy głos.

And I really need his spirit to fill me up.
Naprawdę potrzebuję Boskiej obecności by mnie wypełniła.

And our spirit remains in every program we designed for this computer.
Nasz duch przetrwa w każdym zaprojektowanym przez nas programie.

I don't suppose spirit of the law means anything to you?
Nie sądzę, że duch prawa coś Ci mówi?

The relationship among the mind, the body and the spirit, is complicated.
Powiązanie pomiędzy umysłem, ciałem, a duszą jest bardzo skomplikowane.

The spirit of all three shall be in my heart.
Wszystkie trzy duchy na zawsze pozostaną w moim sercu.

And it's up to us to keep their kind of spirit alive.
I to od nas zależy utrzymywanie ich w naszej pamięci.

I like a little bit of spirit in my queen, but everything within reason.
Lubię trochę oporu u swojej królowej, Ale wszystko w granicach rozsądku.

You can have this back because it's supposed to show team spirit.
Możesz to sobie zatrzymać, gdyż to ma ukazywać ducha drużyny.

I saw a spirit that couldn't leave, since he was worried about his mother.
Widziałem duszę, która nie mogła jej opuścić, ponieważ martwiła się o swą matkę.

Here you go, folks. All he had to do was break her spirit.
Wszystko, co robił, by złamać jej ducha kończyło się fiaskiem.

It was the only way to change the spirit of relationships between people.
Musieliśmy. To był jedyny sposób, żeby zmienić charakter związków między ludźmi.

We have to figure out what's keeping the spirit around, or others will die.
Muszę się dowiedzieć co trzyma tutaj tego ducha, w przeciwnym razie inni będą ginąć.

We need to create a common energy policy in the spirit of solidarity.
Musimy budować wspólną politykę energetyczną w duchu solidarności.

To do otherwise would not be in the spirit of the agreement.
Inny obrót spraw nie byłby zgodny z duchem tego porozumienia.