Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) lingwistyka slang;

(Verb) obrzucać / obrzucić wyzwiskami;

(Adjective) lingwistyka slangowy;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U slang.vt obrzucać wyzwiskami
~ing match pojedynek na wyzwiska

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

slang, żargon, gwara
gwarowy, żargonowy

Nowoczesny słownik angielsko-polski

gwar

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s slang, żargon

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

GWAROWY

GWARA

ŻARGON

ARGOT

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N slang
Adj slangowy

Wordnet angielsko-polski

(a characteristic language of a particular group (as among thieves)
"they don't speak our lingo")
slang, żargon, argot
synonim: cant
synonim: jargon
synonim: lingo
synonim: argot
synonim: patois
synonim: vernacular

Słownik audio-video Montevideo

gwara, żargon

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

slang

slangowy

żargonowy

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

żargon; gwara; slang
~, military - żargon wojskowy
~, soldierly - gwara żołnierska, żargon żołnierski

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

These terms are often infiltrated by slang, cynicism and even vulgarity.
Język ten jest często przepełniony cynizmem, nawet wulgarnością, pełen określeń slangowych.

statmt.org

Another advantage is of course that participants come into direct contact with slang, something that doesn’t happen very often in a language course.
Dalsza zaleta: w bezpośrednich rozmowach częściej niż na kursach językowych ma się kontakt z mówionym językiem potocznym.

Goethe Institut

"Once again, I am driven to write and complain about the increasing use of American slang in your journalists' articles.

www.guardian.co.uk

Why can't they use British English which we all understand, instead of American slang which in my view spoils otherwise interesting articles? More examples include upscale, lickety split (what does that mean?) and double dipping.

www.guardian.co.uk

Despite the hardships for 33 men living an underground existence in a bunker the size of a small apartment, humour has not abandoned the men: asked what they needed, the men listed canned peaches, toothbrushes and a chela - slang for a cold beer.

www.guardian.co.uk

And then there's the way slang changes.

www.guardian.co.uk

The term is slang for repeatedly and severely beating and can also mean being decisively defeated.

www.guardian.co.uk

Aren't you afraid your book on slang is like a dis?
Nie boisz się, że twoja książka o slangu będzie obraźliwa.

The pit is police slang for evidence thought irrelevant at a crime scene.
Kaszanka... w policyjnym slangu to dowód, który jest nieistotny na miejscu zbrodni.

You know kids today and their bugging street slang.
Wie pani, te dzisiejsze dzieciaki i ich uliczny slang.

These terms are often infiltrated by slang, cynicism and even vulgarity.
Język ten jest często przepełniony cynizmem, nawet wulgarnością, pełen określeń slangowych.

I used the word spooks, which fifty years ago was just a slang
Użyłem słowa zjawa, które 50 lat temu było zwykłym słowem.

You cannot use slang in word games. It was not slang.
Nie można używać slangu w grach słownych. to Nie był slang.

What you talking to me in that fuckin' muggy rhyming slang for?
Po co gadasz do mnie tym idiotycznym slangiem?

You like to speak in slang, huh?
Lubisz mówić slangiem, co?

Hok, which means advanced, and tar, which I believe is a sort of slang.
Hok co znaczy zaawansowany, i Taur, co chyba jest jakąś slangową nazwą.

That supposed to be some Cracker slang?
Co to ma być? Jakiś biały slang?

You need to learn some new slang. -I'm serious.
Musisz się nauczyć jakiś nowych tekstów.

We used slang when we were kids.
My używaliśmy takiego samego języka, jak byliśmy dziećmi.

Is that slang for pretty or buxom?
To coś jak slangowe ładna lub piersiasta?

I've written this all in rhyming slang.
Napisałem to wszystko w rymach.

Is that British slang or something?
To jakiś brytyjski slang, czy coś?

And some new slang .
I trochę nowych tekstów .

It was not slang.
To nie był slang.

No, it's just slang for iffy.
Nie, to tylko slangowe trefna.

It's, like, slang from England.
To taki slang. Z Anglii.

is that slang, like you're not for real, or...
Dobrze, czy to jakiś slang, znaczący, że nie jesteś prawdziwa, albo...

And that computer slang...
I ten komputerowy slang...

No. It's quid. It's slang.
Nie. to Quid. to slang.