Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) geografia Ruanda, Rwanda; lingwistyka język ruandyjski, rwandyjski;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Ruanda

Nowoczesny słownik angielsko-polski

Rwanda

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Recently we did an evaluation of the first 18 months of our efforts in Rwanda.
Niedawno dokonaliśmy ewaluacji pierwszych 18 miesięcy naszej pracy w Ruandzie.

TED

Secondly, if we look around us in the world, we see Rwanda, Bosnia, Darfur, and so on.
Po drugie jeśli przyjrzymy się światu, ujrzymy Rwandę, Bośnię, Darfur itd.

statmt.org

We faced Rwanda; we faced Bosnia, and then we rediscovered our confidence.
Stanęliśmy w obliczu Rwandy i Bośni, a potem odzyskaliśmy pewność siebie.

TED

In addition, the leader of the Democratic Liberation Forces of Rwanda was arrested.
Ponadto doszło do aresztowania przywódcy Demokratycznych Sił na rzecz Wyzwolenia Rwandy.

statmt.org

Two to 300,000 people have just been exterminated in the last couple of weeks in Rwanda.
W Rwandzie właśnie zamordowano od 200 do 300 tys. ludzi, wciągu ostatnich kilku tygodni.

TED

Rwanda is not worth a single vote to any of them.
Rwanda jest dla nich nic nie warta.

Just below that to the right is Rwanda though, which isamazingly green.
Ale tuż poniżej znajduje się Rwanda, która jestniesamowicie zielona.

This is them dragging Rwanda back to lay it out on the map.
A to oni ciągnący Ruandę z powrotem żeby rozłożyć ją na mapie.

Oh, half a million women in Rwanda get raped in 100days.
Pół miliona kobiety w Ruandzie jest gwałcona w ciągu 100dni.

European military engagement contributed to the prevention of a situation similar to the one in Rwanda.
Europejskie zaangażowanie militarne pomogło zapobiec sytuacji podobnej do tej, która miała miejsce w Rwandzie.

The people who hacked hundreds of innocent children to death in Rwanda.
Ludzie, którzy posiekali na śmierć setki niewinnych dzieci w Rwandzie.

In Rwanda substantial aid was given after the genocide.
Ruanda otrzymała znaczną pomoc po aktach ludobójstwa.

This is a great day for Rwanda and for all of Africa.
To wspaniały dzień dla Rwandy i całej Afryki.

Listen to me, good people of Rwanda.
Słuchaj mnie, dobry ludu Rwandy.

This red cup comes from Rwanda from a child namedFabian.
Ten czerwony kubek pochodzi z Rwandy od dziecka o imieniuFabian.

The death penalty has been abolished by Rwanda and Gabon, for example.
Karę śmierci zniosły na przykład Rwanda i Gabon.

We will be witnessing a situation worse than that of Rwanda, to the shame of all humanity.
Będziemy świadkami sytuacji gorszej niż ta w Rwandzie. To będzie hańba dla całej ludzkości.

That means going through Rwanda, Tanzania to there.
Oznacza to podróż przez Rwande, Tanzanię aż tu.

Sir, there's a call from the Mille collines in Rwanda on line one.
Proszę pana, na linii 1 rozmowa z Mille Collines w Rwandzie.

Vivian, Rwanda. My goodness. I didn't expect you to be here.
Vivian, Rwanda nie spodziewałem się was tutaj.

But what benefit is this for Angola, Botswana or Rwanda?
Jednak jakie przynosi to korzyści dla Angoli, Botswany czy Ruandy?

What a mess in Rwanda.
Co za bałagan w Ruandzie!

I'm gonna watch Hotel Rwanda and volunteer at a shelter,
Będe oglądać Hotel Rwanda i kwestować w namiocie,

So does most of Rwanda, Nairobi, London and New York.
Rwanda, Nairobi, Londyn i Nowy Jork też.

Madam President, in 1994 the West turned its head while genocide occurred in Rwanda.
Pani przewodnicząca! W 1994 roku Zachód odwrócił głowę, kiedy miało miejsce ludobójstwo w Rwandzie.

And now, Rwanda.
A teraz, Rwanda.

Secondly, if we look around us in the world, we see Rwanda, Bosnia, Darfur, and so on.
Po drugie jeśli przyjrzymy się światu, ujrzymy Rwandę, Bośnię, Darfur itd.

Diplomatic relations between the Democratic Republic of Congo and Rwanda have been restored.
Stosunki dyplomatyczne pomiędzy Demokratyczną Republiką Konga i Rwandą zostały odbudowane.

In addition, the leader of the Democratic Liberation Forces of Rwanda was arrested.
Ponadto doszło do aresztowania przywódcy Demokratycznych Sił na rzecz Wyzwolenia Rwandy.

We have to get serious and not let the genocide in Rwanda and the massacres in the Congo happen again.
Musimy zachowywać się poważnie i nie wolno nam pozwolić, aby ponownie doszło do ludobójstwa w Rwandzie i masakr w Kongu.

An effective mediation process between Rwanda and the DRC must be started as a matter of urgency.
Należy pilnie rozpocząć skuteczny proces mediacji pomiędzy Rwandą a DRK.

Bill Clinton on rebuilding Rwanda
Bill Clinton o odbudowie Ruandy.

Plus, Rwanda revisited.
Plus, Rwanda ponownie.

Today, it has a GDP per capita lower than Rwanda or Bangladesh.
Dziś jej PKB na głowę mieszkańca jest niższe niż w Rwandzie czy Bangladeszu.

In Rwanda, in the Solomon Islands.
W Rwandzie i na Wyspach Salomona.

These horrors have been part of the conflict in the neighbouring countries of Rwanda, Burundi and Uganda.
Te okrucieństwa stały się częścią konfliktu w sąsiadujących krajach: Rwandzie, Burundi i Ugandzie.

The governments of Rwanda and Nairobi signed a peace settlement in November 2007 as an attempt to resolve the animosity between the two countries.
Rządy Rwandy i Nairobi podpisały porozumienie pokojowe w listopadzie 2007 roku, stanowiące próbę zażegnania wrogości pomiędzy tymi dwoma krajami.

For years, however, Washington has focused its interest on the Great Lakes region, particularly by supporting Uganda and Rwanda.
Jednakże przez lata Waszyngton skupiał swoje zainteresowanie na regionie Wielkich Jezior, zwłaszcza poprzez popieranie Ugandy i Rwandy.

Your wife... she's from Rwanda.
Twoja żona... jest z Rwandy.

and one in Rwanda, found by Joanna Lumley.
i jedeno w Rwandzie, znalezione przez Joannę Lumley.

Second, international pressure should be put on the governments of both the DRC and Rwanda to make them restart a constructive dialogue.
Po drugie, należy wywrzeć presję międzynarodową na rządy zarówno DRK, jak i Rwandy, aby skłonić ich do ponownego podjęcia konstruktywnego dialogu.

It has frequently been called the greatest humanitarian crisis in history and has been compared to the genocide which took place in Rwanda in 1994.
Często jest nazywana największą katastrofą humanitarną w dziejach ludzkości i porównywana z ludobójstwem w Ruandzie z 1994 roku.

Liberia, Myanmar, Rwanda, all unanswered.
Liberia, Myanmar, Ruwanda, wszystkie bez odpowiedzi.

Chad, Rwanda, Sudan.
Czad, Rwanda, Sudan.

The Commissioner will be at the EU-ACP Assembly in Rwanda later this month.
Pan komisarz będzie w tym miesiącu na zgromadzeniu AKP-EU w Ruandzie.

Three contracts have already been signed: Zambia and Rwanda - which I signed personally - as well as Mali.
Trzy umowy zostały już podpisane: z Zambią i Ruandą - podpisałem je osobiście - oraz z Mali.

In some regions we are funding employment-intensive work programmes, especially in post-conflict countries such as Rwanda, Burundi and the DRC.
Na niektórych obszarach finansujemy programy prac nastawione na zatrudnienie, szczególnie w państwach takich, jak Ruanda, Burundi i Demokratyczna Republika Konga, gdzie występowały konflikty zbrojne.

We also succeeded in striking a small blow against the global Democratic Liberation Forces of Rwanda (FDLR).
Również udało nam się wymierzyć mały cios Demokratycznym Siłom na rzecz Wyzwolenia Rwandy (FDRL).

Both Laurent Nkunda's rebel troops and the soldiers fighting in the Democratic Forces for the Liberation of Rwanda are responsible for all this.
Za to wszystko odpowiedzialne są zarówno siły rebelianckie Laurenta Nkundy jak i żołnierze walczący w Demokratycznych Siłach Wyzwolenia Rwandy.

It is also clear that instability in Burundi could have important and serious consequences for the region, especially in the Democratic Republic of Congo and Rwanda.
Jasne jest także, iż brak stabilności w Burundi może mieć poważne i istotne konsekwencje dla regionu, zwłaszcza dla Demokratycznej Republiki Konga i Rwandy.

Recently in Rwanda I saw for myself the research, the ongoing clinical trials and the need for trials in Africa for vaccines for Africans.
Ostatnio widziałem badania wykonane w Rwandzie - ciągłe próby kliniczne. W Afryce istnieje silna potrzeba przeprowadzania prób klinicznych w celu opracowania szczepionek.

For instance, the largest US embassy in Africa is in Kampala; nothing happens in Uganda or Rwanda without the agreement of the United States.
Na przykład największa ambasada USA w Afryce znajduje się w Kampali; w Ugandzie ani w Rwandzie nic nie dzieje się bez zgody Stanów Zjednoczonych.

Similarly, tree-planting programmes in Rwanda have resulted in such an increase in the flow of rivers towards the capital that it can now be powered solely by a hydroelectric plant.
Podobnie programy nasadzeń drzew w Ruandzie spowodowały takie zwiększenie napływu wód w rzekach w kierunku stolicy, że czerpie ona obecnie całość energii elektrycznej z elektrowni wodnej.

His predecessor had already called for the UN Security Council to investigate crimes against humanity in Burma, as it did in Rwanda, Bosnia and Darfur.
Poprzednik sprawozdawcy już wezwał Radę Bezpieczeństwa ONZ do zbadania zbrodni przeciwko ludzkości w Birmie, jak to miało miejsce w Ruandzie, Bośni i Darfurze.

There are many criticisms one might level against President Kagame - I have plenty myself - but following the terror of 1994 Rwanda offers a lesson in living to the whole world.
Jest wiele powodów do krytyki prezydenta Kagame - sam je mam - ale po aktach terroru z 1994 roku Ruanda stanowi dla całego świata przykład, jak żyć, .