Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) geografia północny wschód;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

północo-wschód (kierunek między północą a wschodem)
północno-?wschodni (dotyczący północo-wschodu, np. wiatr)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PÓŁNOCNO-WSCHODNI

PÓŁNOCNY WSCHÓD

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

płn.-wsch.

Adj północno-wschodni
Adv na północny wschód
Adv na północnym wschodzie

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

On the four sides were the porters, toward the east, west, north, and south.
I byli odźwierni po czterech stronach, na wschód, na zachód, na północy, i na południe.

Jesus Army

Our colleagues in the north-east of Romania were the most recent recipients of such aid.
Niedawno odbiorcami takiej pomocy byli nasi koledzy w północno-wschodniej Rumunii.

statmt.org

Mr Cao Dong continues to be tortured in a prison in north-east China.
Pan Cao Dong jest ciągle poddawany torturom w więzieniu w północno-wschodnich Chinach.

statmt.org

We already have the NEAFC, which governs the international waters of the North-East Atlantic.
Mamy już NEAFC, która zarządza międzynarodowymi wodami północno-wschodniego Atlantyku.

statmt.org

We are almost surrounded by sources of gas: North Africa, the Near East, Central Asia and Russia.
Jesteśmy niemal otoczeni źródłami gazu: Afryka Północna, Bliski Wschód, Azja Centralna, Rosja.

statmt.org

In Manchester recipients will lose Â?61 a month, while in the north-east households in Newcastle will see a drop of Â?43.

www.guardian.co.uk

But then there is Pett Level, five miles north-east of Hastings: a hinterland of a hinterland of a dump.

www.guardian.co.uk

It returns to port today after a melancholy farewell voyage that has taken it around the UK and included a visit to the north-east of England, where it was built by Swan Hunter.

www.guardian.co.uk

We have been watching and analysing [North Korea's] aspirations to produce uranium, [but] it is not helpful to jointly agreed goals we have subscribed to in terms of peace, prosperity and stability in the Korean peninsula and north-east Asia.

www.guardian.co.uk

The situation in the north-east is also chaotic.
W północno-wschodnich regionach również panuje chaos.

We caught him on the north-east Chechen border.
Złapaliśmy go na czeczeńskiej granicy,

Our colleagues in the north-east of Romania were the most recent recipients of such aid.
Niedawno odbiorcami takiej pomocy byli nasi koledzy w północno-wschodniej Rumunii.

Another army approaches from the north-east!
Inna armia nadciąga z pólnocnego-wschodu!

Did you meet terrorists in north-east?
Tak, spotkałem. Ale to moja praca!

It also affects the Union as a whole, including my country, Poland, which lies in the north-east of the continent.
Dotyczy on całej Unii, także Polski, mojego kraju, który leży w północno-wschodniej części kontynentu.

However, general and business aviation contributes significantly to economic growth, especially at a regional level as we in north-east England can attest.
Lotnictwo ogólne i korporacyjne przyczynia się jednak w znaczny sposób do rozwoju gospodarczego, zwłaszcza na szczeblu regionalnym, co możemy poświadczyć my - mieszkańcy południowo-wschodniego regionu Anglii.

Under all circumstances such a treaty must deliver a self-governing Tamil region in the north-east of the country.
Taki traktat musiałby w każdych okolicznościach przewidywać autonomiczny region tamilski na północnym wschodzie kraju.

Its effect on farmers and horticulture businesses in north-east England, the region I represent, will be considerable.
Jego wpływ na rolników i firmy ogrodnicze w północno-wschodniej Anglii, czyli w reprezentowanym przeze mnie regionie, będzie ogromny.

In 2005, Iceland landed 367 tonnes of north-east Atlantic mackerel.
W roku 2005 Islandia złowiła na północnym wschodzie Atlantyku 367 ton makreli.

Nominal catch statistics in the north-east Atlantic (recast version) (
Dane statystyczne dotyczące połowów nominalnych na Północno-Wschodnim Atlantyku (przekształcenie) (

I hope its principles will be of use to local authorities in my region of North-East England.
Mam nadzieję, że przedstawione w nim zasady przydadzą się lokalnym władzom w moim regionie Południowo-Wschodniej Anglii.

Thanks to action taken by Frontex, there has been a considerable reduction in the number of foreigners entering via the north-east sea border.
Dzięki działaniom Fronteksu znacznie zmniejszyła się liczba obcokrajowców przekraczających północno-wschodnią granicę morską.

In my own region, north-east England, one in ten homes has been labelled a category one health hazard because they are so cold and draughty.
W mojej rodzinnej Anglii Północno-Wschodniej co dziesiąty dom został przypisany do kategorii najbardziej zagrażającej zdrowiu ze względu na panujące w nim zimno i przeciągi.

Sadly, in my constituency of north-east England, Nissan has recently announced job losses and a scaling back of production.
Niestety, w moim okręgu wyborczym w północno-wschodniej Anglii Nissan ogłosił niedawno redukcję zatrudnienia i obniżenie produkcji.

Mr Cao Dong continues to be tortured in a prison in north-east China.
Pan Cao Dong jest ciągle poddawany torturom w więzieniu w północno-wschodnich Chinach.

Submission of nominal catch statistics by Member States fishing in the north-east Atlantic (codified version) (vote)
Przekazywanie danych statystycznych dotyczących połowów na Północno-Wschodnim Atlantyku (tekst ujednolicony) (głosowanie)

The early years were dominated by the conflict between Kasavubu from the west, Lumumba from the north-east and Tshombe in the south-east.
Na początku dominowały konflikty pomiędzy plemionami pod kierownictwem Josepha Kasavubu z zachodu, plemionami skupionymi wokół Patrice Lumumby z północnego wschodu i Moise Kapendy Czomby z południowego wschodu.

Amendments to the Convention on future multilateral co-operation in the North-East Atlantic Fisheries (
Zmiany do Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-wschodnim Atlantyku (

No wonder the European Union is so unpopular in my constituency of North-East England and elsewhere in Europe.
Nic dziwnego, że Unia Europejska jest tak niepopularna w moim okręgu wyborczym na północnym wschodzie Anglii oraz w innych regionach Europy.

The report aims to ensure the long-term conservation and optimum utilisation of fisheries resources in the North-East Atlantic area, providing sustainable environmental and social benefits.
Sprawozdanie ma na celu długoterminową ochronę i optymalne wykorzystanie zasobów rybnych w północno-wschodnim Atlantyku, przy jednoczesnym zapewnieniu zrównoważonego środowiska oraz korzyści społecznych.

The report mentions the Convention on future multilateral cooperation in the North-East Atlantic fisheries, which came into force on 17 March 1982.
na piśmie. - (PL) W sprawozdaniu jest mowa o Konwencji na temat przyszłej wielostronnej współpracy na północno-wschodnim Atlantyku, która weszła w życie dnia 17 marca 1982 r.

We already have the NEAFC, which governs the international waters of the North-East Atlantic.
Mamy już NEAFC, która zarządza międzynarodowymi wodami północno-wschodniego Atlantyku.

It concerned the establishment of cooperation between EU Member States for combating disasters in the North-East Atlantic.
Dotyczył on nawiązania współpracy między państwami członkowskimi Unii Europejskiej w celu walki z katastrofami na Atlantyku północno-wschodnim.

- Mr President, Nissan has announced the loss of 1 200 jobs at its Sunderland plant in my North-East England constituency.
Panie przewodniczący! Nissan ogłosił likwidację 1 200 miejsc pracy w swojej fabryce w Sunderland w moim okręgu wyborczym w północno-wschodniej Anglii.

People in my region of North-East England want criminal law to be made by accountable British parliamentarians and applied by British judges.
Mieszkańcy mojego regionu, północno-wschodniej Anglii chcą, aby prawo karne stanowili odpowiedzialni brytyjscy parlamentarzyści, a stosowali je brytyjscy sędziowie.

In July, the Sri Lankan Government was holding more than 280 000 people in 30 camps guarded by the army in the north-east of the island.
W lipcu rząd Sri Lanki przetrzymywał ponad 280 tysięcy ludzi w trzydziestu strzeżonych przez wojsko obozach na północnym wschodzie wyspy.

In the North-East Atlantic, the conditions at depth are similar to those in the Gulf of Mexico and hence, the risks are similar, too.
Na północno-wschodnim Atlantyku warunki w głębi wód są podobne do tych w Zatoce Meksykańskiej, stąd też podobne są zagrożenia.

Scheme of control and enforcement applicable in the area covered by the Convention on future multilateral cooperation in the North-East Atlantic fisheries (
System kontroli i egzekwowania przepisów na obszarze objętym Konwencją w sprawie przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-wschodnim Atlantyku (

in writing. - I voted in favour of the Morillon report amending the North-East Atlantic Convention.
na piśmie. - Głosowałem za przyjęciem sprawozdania pana posła Morillona w sprawie zmiany konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-wschodnim Atlantyku.

in writing. - (LV) Cooperation in North-East Atlantic fisheries means primarily fair quotas for all participants in the process.
na piśmie. - (LV) Współpraca w zakresie rybołówstwa na północno-wschodnim Atlantyku oznacza przede wszystkim uczciwe kwoty dla wszystkich uczestników.

The North-East Atlantic Fisheries Commission (the NEAFC) was established to ensure control over the recommendations laid down in that document.
Aby mieć kontrolę nad zaleceniami uzgodnionymi w tym dokumencie, powołano Komisję do Spraw Rybołówstwa Północno-Wschodniego Atlantyku ("komisja NEAFC”).

Additional Protocol to the Cooperation Agreement for the Protection of the Coasts and Waters of the North-East Atlantic against Pollution (
Protokół dodatkowy do Umowy o współpracy w sprawie ochrony wybrzeży i wód północno-wschodniego Atlantyku przed zanieczyszczeniem (

In the north-east, which is a rural area with a Laotian culture, there would be almost insurgent opposition against the central area, Bangkok and the south, which are all Democratic strongholds.
Na północnym wschodzie, który jest obszarem wiejskim o kulturze laotańskiej, opozycja przeciw obszarowi centralnemu, Bangkokowi i południu, będącymi twierdzą demokratów, może przybrać niemal formę powstania.

I particularly welcome the North-East Atlantic Fisheries Convention's proposed ban on frozen fish being landed at European ports without ratification by the flag state of the foreign vessel.
Ze szczególnym zadowoleniem przyjmuję proponowany w Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-zachodnim Atlantyku zakaz wyładunku mrożonych ryb w portach europejskich bez zatwierdzenia zagranicznego statku przez państwo bandery.

After years of violent struggle for the separation of the North-East of the country, a previous administration of Norway offered mediation between the Sinhalese majority government and the rebel Tamil movement.
Po latach brutalnych walk o oddzielenie północno-wschodniej części kraju, poprzednia administracja Norwegii zaproponowała mediację między większościowym rządem Sri Lanki a buntowniczym ruchem Tamilów.

This is why I welcome this agreement with the Council and I believe that we have taken a step forward in implementing the recommendations of the North-East Atlantic Fisheries Commission.
Dlatego popieram przedmiotowe porozumienie z Radą i wierzę, że czynimy krok naprzód we wdrażaniu zaleceń Komisji ds. Rybołówstwa Północno-Wschodniego Atlantyku.

The current proposal aims to update EU regulations that transpose the monitoring and enforcement system adopted by the North-East Atlantic Fisheries Commission (NEAFC) convention.
Przedmiotowy wniosek ma na celu uaktualnienie prawodawstwa UE transponującego system kontroli i egzekwowania przepisów przyjęty w ramach konwencji NEAFC.

Indeed they were recently the subject of a TV documentary by ITV North East, where some of these heart-rending cases were brought to life and were examined for the public of the north-east to see.
Niedawno byli oni bohaterami telewizyjnego programu dokumentalnego przygotowanego przez stację ITV North East, w którym przedstawiono i zbadano te rozdzierające serce przypadki, aby zapoznać z nimi opinię publiczną w moim regionie.

in writing. - (IT) Madam President, ladies and gentlemen, I voted in favour of Mr Morillon's report on amendments to the Convention on multilateral cooperation in the North-East Atlantic Fisheries.
Pani przewodnicząca, panie i panowie! Głosowałem za przyjęciem sprawozdania pana Morillona w sprawie zmiany konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-wschodnim Atlantyku.

The Portuguese Presidency appreciates this opportunity to exchange thoughts on the possibility of an operation being conducted in the framework of the ESDP (European Security and Defence Policy) in eastern Chad and the north-east of the Central African Republic.
Prezydencja portugalska docenia możliwość wymiany zdań na temat możliwości przeprowadzenia operacji w ramach EPBiO (europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony) we wschodnim Czadzie i na północnym wschodzie Republiki Środkowej Afryki.

It is a report on which we are voicing our opinion today and which is of paramount importance for the strengthening of controls in the North-East Atlantic and for the European Parliament's role as colegislator on matters relating to the common fisheries policy.
W odniesieniu do tego sprawozdania wyrażamy dziś nasze opinie i ma ono ogromne znaczenie, jeśli chodzi o wzmocnienie kontroli na północno-wschodnim Atlantyku oraz rolę Parlamentu Europejskiego jako współprawodawcy w kwestiach dotyczących wspólnej polityki rybołówstwa.