Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) geografia Łotwa;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Łotwa

Nowoczesny słownik języka angielskiego

otwa

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

geogr. łotwa

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

in writing. - (LV) I have been in touch with beekeeping organisations in Latvia.
na piśmie - (LV) Jestem w stałym kontakcie z organizacjami pszczelarskimi na Łotwie.

statmt.org

What, moreover, do you think will happen if Russian schools are closed in Latvia?
Jak Pani sądzi, co się stanie, jeżeli na Łotwie dojdzie do zamknięcia rosyjskich szkół?

statmt.org

Application of funds in Latgale is many times less efficient than in Latvia as a whole.
Wykorzystanie funduszy przez Łatgalię jest dużo niższe niż przez Łotwę jako całość.

statmt.org

What exactly have you been saying we do in Latvia?
Co dokładnie mówiłeś Mózgowi kiedy byliśmy na łotwie?

It is important for Latvia not to be left alone in this situation.
Ważne jest, by w tej sytuacji Łotwa nie została pozostawiona sama sobie.

More than 100 000 people from Latvia have already left their native country.
Ponad 100 tysięcy Łotyszy wyjechało z rodzinnego kraju.

More than 330 000 people in Latvia remain without status.
Ponad 330 tysięcy osób na Litwie wciąż nie ma statusu.

If that was true, Latvia would be a land full of roses.
Gdyby to była prawda to Łotwa byłaby krajem pełnym róż.

All the issues included in the resolution are of current concern to Latvia.
Wszystkie sprawy poruszone w tej rezolucji są teraz bardzo ważne dla Łotwy.

I shall tell you - a civil war will break out in Latvia.
Powiem Pani - na Łotwie wybuchnie wojna.

This information is kept in great secrecy from the people of Latvia.
Informacje te są trzymane w głębokiej tajemnicy przed obywatelami Łotwy.

Thank s to you we have quite a supply of viruses already in Latvia.
Dzięki tobie mamy już odpowiedni zapas wirusów na Łotwie.

A large part of Latvia's population has been alienated from the state and its institutions.
Duża część populacji łotewskiej żyje w oderwaniu od państwa i jego instytucji.

Latvia was at risk of going bankrupt without financial assistance from outside.
Bez pomocy z zewnątrz Łotwie groziło bankructwo.

He used to say it was a record of every atrocity committed in Latvia.
Mówił, że były tam zapisy każdej zbrodni popełnionej na Łotwie.

What sort of time has this been for Latvia?
Jaki był to czas dla Łotwy?

Latvia's citizenship law is one of the most generous in Europe.
Łotewskie prawo w zakresie obywatelstwa jest jednym z najbardziej korzystnych w Europie.

Two years ago, the same thing happened in Latvia - until a meeting took place, no one was prohibited from having meetings.
Dwa lata temu podobnie wydarzenia miały miejsce na Łotwie - przed wiecem nikt nikomu nie odmawiał prawa do zgromadzeń.

Tomorrow morning at dawn the peoples of Latvia go into battle for freedom.
Jutro o świcie ludzie na Łotwie... ...ruszą do bitwy o wolność.

Latvia's duty is to make use of this special circumstance which could be lost within the next 10 years.
Na Łotwie spoczywa obowiązek skorzystania z tych szczególnych okoliczności, które mogą zniknąć w ciągu kolejnych dziesięciu lat.

I think that is important, not just for Latvia, but for all our countries.
Myślę, że jest to ważne nie tylko dla Łotwy, ale i wszystkich naszych państw.

You cannot ask Germany and Latvia to do the same thing.
Nie można wymagać takich samych działań od Niemiec i Łotwy.

Latvia has always seen neighbourhood relations in a wider dimension.
Łotwa zawsze postrzegała relacje sąsiedzkie w szerszym wymiarze.

Therefore, we have in Latvia the threat that half the hospitals will be closed by the end of this year.
W związku z tym na Łotwie jesteśmy zagrożeni zamknięciem połowy szpitali przed końcem bieżącego roku.

Latvia has already lost around 10 cases in the European Court on this issue.
Łotwa przegrała już ok. dziesięciu związanych z tym spraw przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości.

The application of funds is not helped either by the fact that Latvia counts as one region.
Wykorzystaniu środków nie służy również fakt, że Łotwa rozpatrywana jest jako jeden region.

Dear friends, this year, 2009, is a very significant year for Latvia.
Drodzy przyjaciele! Bieżący rok 2009 to dla Łotwy rok bardzo ważny.

This figure is 20% in countries such as Latvia and Spain.
W państwach takich jak Łotwa czy Hiszpania bezrobocie sięga już nawet 20 %.

Unfortunately, in the cohesion policy programme, Latvia is represented by a single region.
Niestety, jeśli chodzi o potrzeby programu polityki spójności, Łotwa stanowi tylko jeden region.

He has, sadly, not noticed that there are some 300 000 people in Latvia who have had their basic civil rights taken away from them.
Niestety nie zauważył, że w Łotwie żyje 300 tysięcy osób, którym odebrano podstawowe prawa obywatelskie.

Latvia acted too and is clearly back on track.
Działania podjęła również Łotwa, której udało się wrócić na dobre tory.

That will be a time when Latvia will have emerged from the crisis.
Będzie to czas, gdy Łotwa już otrząśnie się po kryzysie.

Currently, there are 180 000 unemployed people in Latvia.
Obecnie na Łotwie pracy nie ma 180 000 osób.

The situation on the border between Russia and Latvia is even worse.
Sytuacja na granicy pomiędzy Rosją a Łotwą jest jeszcze gorsza.

The opportunities to renew Latvia that have been passed up are a crime against future generations.
Zmarnowane szanse na odbudowę Łotwy to zbrodnia przeciwko przyszłym pokoleniom.

What, moreover, do you think will happen if Russian schools are closed in Latvia?
Jak Pani sądzi, co się stanie, jeżeli na Łotwie dojdzie do zamknięcia rosyjskich szkół?

Leningrad is over here, this is Latvia and tomorrow you will be there.
Leningrad jest tutaj. To jest Łotwa. Ty jutro będziesz tu.

Latvia's non-citizens have come about as the direct result of the 50-year-long Soviet occupation.
Sytuacja związana z łotewskimi bezpaństwowcami jest bezpośrednim wynikiem 50-letniej sowieckiej okupacji.

In this situation, instead of assistance, Latvia is being offered loans, which demand even more cuts to the very small budget.
W tej sytuacji, zamiast pomocy, Łotwie proponuje się kredyty, które wymagają jeszcze większych cięć bardzo niewielkiego budżetu.

Almost half of young people are unemployed in Latvia and Spain.
Na Łotwie, w Hiszpanii pracy nie ma blisko połowa ludzi młodych.

As a result, stability in our finances has been brought about in Latvia.
Dzięki temu przywróciliśmy na Łotwie stabilność finansów publicznych.

In Latvia, we currently collect only 25% of the electrical and electronic equipment available on the market.
Na Łotwie obecnie jedynie 25 % sprzętu elektrycznego i elektronicznego dostępnego na rynku podlega zbiórce.

They came to my church, in Latvia.
Przyszli do mojego kościoła na Łotwie.

The global financial crisis has also hit Latvia.
Globalny kryzys finansowy nie oszczędził Łotwy.

What will be Latvia's role in the European Union of 2015?
Jaka będzie rola Łotwy w Unii Europejskiej w roku 2015?

The minimum wage has been reduced in Latvia, and it is lower than the subsistence level.
Na Łotwie obniżono płacę minimalną, która jest niższa niż koszty utrzymania.

This measure will help stabilise countries like Hungary and Latvia.
Dzięki temu możliwe będzie ustabilizowanie sytuacji w państwach takich, jak Węgry i Litwa.

The situation on the ground in a country such as Latvia or Romania, however, at the moment, is more complicated than that.
Oczywiście, że się z nimi zgadzam. Sytuacja na miejscu, w krajach takich jak Łotwa czy Rumunia, jest obecnie bardziej skomplikowana.

Today, however, they are commemorated as heroes in Latvia.
Jednak dzisiaj na Łotwie są upamiętniani jak bohaterowie.

Latvia's government has, for example, already borrowed an amount exceeding twice its annual budget from international financial institutions.
Na przykład rząd Łotwy pożyczył już od międzynarodowych instytucji finansowych kwotę dwukrotnie przewyższającą roczny budżet tego kraju.

The completely opposite situation has developed in Latvia.
Przeciwnie ma się sytuacja w Łotwie.

In Latvia, this exists in the field of education.
Na Łotwie problemy te występują w dziedzinie szkolnictwa.

Of course, in Latvia we should like a somewhat smaller chance to make the targets: 45% by 2016 and 65% by 2020.
Oczywiście na Łotwie chcielibyśmy mieć trochę inne szanse na osiągnięcie celów w wysokości 45 % do roku 2016 i 65 % do roku 2020.