Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) biologia gepard;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C gepard

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

gepard

Wordnet angielsko-polski

(long-legged spotted cat of Africa and southwestern Asia having nonretractile claws
the swiftest mammal
can be trained to run down game)
gepard
synonim: chetah
synonim: Acinonyx jubatus

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And I know that with the Cheetahs, we can take Africa back one village at a time.
I wiem, że razem z Gepardami, możemy odzyskać Afrykę małymi krokami, wioską za wioską.

TED

The Cheetah Generation is a new breed of Africans who brook no nonsense about corruption.
Generacja Geparda jest nową rasą Afrykanów która nie toleruje korupcji.

TED

That's the Cheetah Generation, and Africa's salvation rests on the backs of these Cheetahs.
To jest Generacja Geparda. ~~~ I ocalenie Afryki spoczywa na ich barkach.

TED

BJ: And then cheetahs have crashed all the way down to 12,000.
Beverly: Liczba gepardów spadła do 12 tysięcy.

TED

I call them the Cheetah Generation.
Nazywam ich Generacją Geparda.

TED

Rotem refuses to discuss his cheetah Girls song (straight in at No 122), while Stock remembers a disastrous hook-up with the metal band Judas Priest on a (sadly unreleased) version of Diana Ross's You Are Everything.

www.guardian.co.uk

I gotta be able to move like a cheetah, you know.
Muszę być gotowy by poruszać się jak gepard, wiesz.

I'm waiting for the real Cheetah cheddar with my girls.
Czekam na spotkanie Cheetah przy serze cheddar.

So you guys want us to be, like, something other than the Cheetah Girls?
Więc chcecie nas zmienić w coś innego niż Cheetah Girls?

Cheetah Girls. I have some ideas, and so does my marketing team.
Cheetah Girls, ja i mój dział sprzedaży mamy kilka pomysłów.

And we're having a special today on cheetah spots.
Dzisiaj z panelem w cętki, jak u geparda.

Somebody has to remind you why we started the Cheetah Girls.
Ktoś musi wam przypominać dlaczego założyłyśmy Cheetah Girls.

But why would a zebra change his stripes For a cheetah he barely knows?
Ale dlaczego zebra miałaby zmieniać paski dla geparda, którego ledwie zna?

My God, I'm cooler than that cheetah from the commercials.
Mój Boże, jestem fajniejszy niż ten gepard z reklamy.

First, you show up on my cheetah hunt.
Najpierw pokazujesz się na moim polowaniu na małe gepardy.

Does the song say I'm like a cheetah?
Czy song say I'm jak gepard?

There were these three cheetah cubs I knew.
Tam były te 3 małe gepardy, które znam.

We need another mama Cheetah in this jiggy jungle, huh?
Potrzeba nam kolejnej mamy Cheetah w tej poplątanej dżungli.

Wait, you'd go home with guys from Cheetah's?
Poszłaś do domu z kolesiami z Cheetah?

I didn't like showing them at the Cheetah
W Cheetah nie lubiłam.

Me, I play like a cheetah.
Ja gram jako gepard.

She's faster than a cheetah on cocaine.
Szybszy niż gepard po kokainie.

Skating with the speed of a cheetah, that is gonna be time for Goofy.
Jeżdżąc z szybkością geparda, to jest czas Goofego.

The Cheetah Girls do not run with wolves or hang with hyenas.
Cheetah Girls nie biegają z wilkami i nie trzymają z hienami.

The Cheetah Girls way or your way?
Cheetah Girls czy twoim?

So you best respect the Cheetah Girls
Lepiej szanuj Cheetah Girls

I call them the Cheetah Generation.
Nazywam ich Generacją Geparda.

Did we lose a Cheetah?
Straciliśmy jedną Cheetah?

Why would you be saying cheetah?!
A dlaczego miałabyś mówić cheetah?!

But I'm worried about Tally the cheetah cub I told you about.
Ale ja się martwię o Tally'go, małego geparda, mówiłam wam o nim.

You're cunning as a cheetah, girl.
Jesteś chytry jak gepard, dziewczyny.

You're not a leopard, you're a damn cheetah!
Nie jesteś lampartem, jesteś cholernym gepardem!

cheetah in the land of the lion Or birds of the amazon?
Gepard w krainie lwów czy Ptaki Amazonii?

There they are. My Cheetah Girls.
Oto i one, moje Cheetah Girls.

By the way, Ma, I hit a high C today with the Cheetah Girls.
Tak przy okazji, Ma, wyciągnęłam dziś wysokie C z Cheetah Girls.

This cheetah cub... where-where did you get him?
Ten mały gepard... Skąd go masz?

How are Sung-choon and Cheetah?
Co u Sung-choon i Geparda?

Tell Jackal Johnson that the Cheetah Girls are unavailable.
Powiedz Jackalowi Johnson że Cheetah Girls są nieosiągalne.

No, Ma. I'm gonna be your daughter the Cheetah Girl, remember?
Nie, Ma, zostanę twoją córką Cheetah Girl, pamiętasz?

I'm Wee Man, and this is The Cheetah.
Jestem Wee Man, a to jest gepard.

It was cold. But the Cheetah Girls, Ma...
Było zimno, ale Cheetah Girls, Ma...

We're Cheetah Girls. Cheetah sisters - Someone's always there behind
Jesteśmy Cheetah Girls, siostrami Cheetah - Zawsze ktoś jest przy nas

We're Cheetah Girls. Cheetah sisters - Gotta do what we gotta do
Jesteśmy Cheetah Girls, siostrami Cheetah - Robimy to co trzeba