Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) chemia tlenek węgla, czad;
carbon monoxide monitor - czujnik do wykrywania tlenku węgla/czadu;
carbon monoxide poisoning - zaczadzenie, zatrucie tlenkiem węgla/czadem;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

tlenek węgla (czad)

Nowoczesny słownik angielsko-polski

czadowy

Słownik angielsko-polski mLingua © Internetowe Centrum Tłumaczeń mLingua

Czad

Wordnet angielsko-polski

(an odorless very poisonous gas that is a product of incomplete combustion of carbon)
tlenek węgla, czad
synonim: carbon monoxide gas
synonim: CO

Słownik środowiska angielsko-polski

czad m chem., tlenek węgla chem.

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

We have one organism that lives off of carbon monoxide, and we use as a reducing power to split water to produce hydrogen and oxygen.
Mamy jeden organizm, który żyje z tlenku węgla (II) i używamy go jako reduktora w rozkładzie wody do produkcji wodoru i tlenu.

TED

In a house that obsesses with green policy, some choose to needlessly pump 20 000 tonnes of carbon monoxide into the environment.
W Parlamencie, który ma obsesję na tle polityki ekologicznej, pewne osoby decydują o tym, by niepotrzebnie pompować 20 tysięcy ton dwutlenku węgla do środowiska.

statmt.org

All died of carbon monoxide poisoning after getting in his cab.
Wszystkie zatrute tlenkiem węgla po wejściu do jego taksówki.

The high pressure and oxygen will flush the carbon monoxide from your system.
Wysokie ciśnienie i tlen wypłuczą z pani organizmu tlenek węgla.

But then,they kill him with carbon monoxide, and carve into his neck.
Ale potem zabili go tlenkiem węgla i pocięli mu kark.

And you're thinking pink skin tones are a common effect of carbon monoxide fumes.
A ty pewnie myślisz, że różowy odcień został spowodowany oparami tlenku węgla.

We still have traces of gas leak. Carbon monoxide level is abnormal.
Nadal mamy problem z wyciekiem gazu, dwutlenek węgla jest powyżej normy.

What do carbon monoxide and phosphorescence have in common?
Co mają ze sobą wspólnego tlenek węgla i fosforescencja?

The answer to that question is carbon monoxide.
Odpowiedzią na to pytanie jest tlenek węgla.

No carbon monoxide asphyxiation, but she did have the L2729 carvings on her neck.
Nie otruła się tlenkiem węgla, ale miała na karku wycięte symbole L2729.

Now, I know you and Greg tested the scene for carbon monoxide,
Wiem, że ty i Greg sprawdziliście miejsce zbrodni na obecność tlenku węgla,

My carbon monoxide level was normal.
Mój tlenek węgla był w normie.

In a house that obsesses with green policy, some choose to needlessly pump 20 000 tonnes of carbon monoxide into the environment.
W Parlamencie, który ma obsesję na tle polityki ekologicznej, pewne osoby decydują o tym, by niepotrzebnie pompować 20 tysięcy ton dwutlenku węgla do środowiska.

Atmosphere is completely toxic. Sulphur dioxide, carbon monoxide, methane, ammonia.
Atmosfera jest toksyczna: dwutlenek siarki, tlenek węgla, metan, amoniak...

It's also a carbon monoxide detector.
Czuły również na tlenek węgla.

Lieutenant Seabrook died of carbon monoxide poisoning.
Porucznik Seabrook zmarła z powodu zatrucia tlenkiem węgla.

Carbon monoxide could also cause delusions.
Tlenek węgla też może wywołać urojenia.

You good with carbon monoxide?
Radzisz sobie z tlenkiem węgla?

Carbon dioxide, unlike carbon monoxide, doesn't affect skin coloration.
Dwutlenek węgla, w przeciwieństwie do tlenku węgla, nie wywołuje zabarwienia skóry.

Consistent with carbon monoxide poisoning.
Zgodna z zatruciem tlenkiem węgla.

Carbon monoxide Killed them
Zabił ich tlenek węgla.

Carbon monoxide poisoning.
Zatrucie tlenkiem węgla.

The Iight socket in the bathroom... ...or the carbon monoxide in the garage?
Wadliwe gniazdko w łazience... ...albo tlenek węgla w garażu?

In particular, provisions have been introduced providing for a high level of environmental protection through the introduction of limit values for harmful emissions of carbon monoxide, nitrogen oxides and particulates.
Wprowadzone zostały w szczególności przepisy zapewniające wysoki poziom ochrony środowiska poprzez wprowadzenie wartości granicznych dla szkodliwych emisji tlenku węgla, tlenków azotu i cząstek stałych.