Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Azory

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

geogr. Azory

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

This was clearly reiterated at the meeting in the Azores in November.
Zostało ono wyraźnie ponowione w trakcie spotkania na Azorach w listopadzie.

statmt.org

Specifically, in the Azores, the issue of milk quotas is very important.
W przypadku Azorów bardzo ważna jest kwestia kwot mlecznych.

statmt.org

This is the regulation of sugar in the Autonomous Region of the Azores.
Są to, między innymi, przepisy rozporządzenia dotyczącego produkcji cukru w Autonomicznym Regionie Azorów.

statmt.org

The Azores, Madeira and Cape Verde should also be included and have a prominent role in this strategy.
Powinna ona dotyczyć także Azorów, Madery i Republiki Zielonego Przylądka, z uwzględnieniem ich znaczącej roli.

statmt.org

I fell asleep on the plane, until during the middle of the night, we landed on the Azores Islands for refueling.
Obudziłem się, otworzono drzwi, poszedłem nabrać trochę świeżego powietrza.

TED

Specifically, in the Azores, the issue of milk quotas is very important.
W przypadku Azorów bardzo ważna jest kwestia kwot mlecznych.

I am particularly sympathetic to the situation in the Azores, where the dairy sector is very important and has had serious difficulties.
Szczególnie współczuję Azorom, gdzie mający ogromne znaczenie sektor mleczarski zmaga się z poważnymi trudnościami.

We traced her phone to the Azores.
Namierzyliśmy jej telefon na Azores.

I come from an outermost region, the Azores, where milk production is the pillar of the economy, society and the environment.
Pochodzę z regionu zamorskiego, Azorów, gdzie produkcja mleka jest filarem gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

This was clearly reiterated at the meeting in the Azores in November.
Zostało ono wyraźnie ponowione w trakcie spotkania na Azorach w listopadzie.

I am quite sure that the larger quotas, and the ultimate end of the quota system, will benefit the Azores' dairy sector.
Jestem niemal pewna, że większe kwoty, a w ostatecznym rozrachunku system kwot, przyniesie korzyści sektorowi mleczarskiemu Azorów.

In the case of regions like the Azores, that are highly dependent on agriculture, particular attention to that sector is needed.
W przypadku takich regionów jak Azory, które są całkowicie uzależnione od rolnictwa, sektorowi temu należy poświęcić szczególną uwagę.

Milk is the Azores' main agricultural product.
Mleko jest głównym produktem rolnym na Azorach.

This is the regulation of sugar in the Autonomous Region of the Azores.
Są to, między innymi, przepisy rozporządzenia dotyczącego produkcji cukru w Autonomicznym Regionie Azorów.

This would ensure more stable employment in the Azores and thus overcome the economic disadvantages that exist due to the islands' location.
Zagwarantowałoby to stabilniejsze zatrudnienie na Azorach, a jednocześnie pokonanie nierówności gospodarczych wynikających z położenia wysp.

The outermost regions such as the Azores, which I recently had the opportunity to visit, have a very strong link to the agricultural sector.
Takie peryferyjne regiony jak Azory, które miałem ostatnio okazję odwiedzić, są bardzo mocno powiązane z sektorem rolnym.

Reduced rates of excise duty in Madeira and the Azores (
Obniżona stawka akcyzy na Maderze i Azorach (

However, to call attention to the issue of sugar and sugar production in the Azores is to also call attention to a deeper problem.
Jednak zwrócenie uwagi na problem cukru i jego produkcji na Azorach jest również zwróceniem uwagi na poważniejszy problem.

Ensuring that this comes about is crucial to the Azores, where agriculture is an irreplaceable pillar of the sustainable development model.
Pewność, że tak się stanie, ma kluczowe znaczenie dla Azorów, gdzie rolnictwo jest niezastąpionym filarem modelu zrównoważonego rozwoju.

I was myself invited to the conference in the Azores where we, the Commission and Parliament, together had a dialogue with civil society concerning these issues.
Ja sam byłem zaproszony na konferencję na Azorach, gdzie my tj. Komisja i Parlament mieliśmy wspólny dialog ze społeczeństwem obywatelskim na temat tych spraw.

(PT) I should also like to express the extreme concern that the agricultural sector in the Azores, my region, has about the current situation.
(PT) Chciałbym również wyrazić zaniepokojenie obecną sytuacją ze strony sektora rolnego Azorów - mojego regionu.

The local economies of Madeira and the Azores largely depend on domestic and international tourism, which have been affected by the current economic crisis.
Lokalna gospodarka Madery i Azorów w znacznej mierze zależy od turystyki krajowej i międzynarodowej dotkniętej dzisiejszym kryzysem gospodarczym.

The EU could draw inspiration for its policies from my region, the Azores, about 30% of whose energy already comes from renewable sources.
Unia Europejska mogłaby czerpać inspiracje dla swoich strategii politycznych z mojego regionu, czyli z Azorów, gdzie około 30 % energii pochodzi już ze źródeł odnawialnych.

In this respect, I would highlight the report's argument that funds must be made available to maintain the dairy industry in regions such as the Azores.
W tym kontekście pragnę podkreślić argument zawarty w sprawozdaniu, dotyczący tego, że należy zapewnić odpowiednie środki w celu utrzymania sektora mlecznego w regionach takich jak Azory.

I regret that I am unable to share your optimism regarding how these increases in permitted production levels will benefit the Azores' production.
Przykro mi, że nie mogę podzielić pani optymizmu w sprawie korzyści, które przyniesie to zwiększenie poziomów dozwolonej produkcji na Azorach.

In this respect, I must point out the particularly fragile competitive status of those outermost regions that depend heavily on dairy production, such as the Azores.
W tym względzie muszę zwrócić uwagę na wyjątkowo delikatny status konkurencyjny najbardziej oddalonych regionów, mocno uzależnionych od rolnictwa, takich jak Azory.

Therefore, allow everyone from Fajã Grande in the Azores, Europe's westernmost point, to participate.
Zatem pozwólmy na udział każdemu, nawet z Faja Grande na Azorach, czyli z najbardziej na zachód wysuniętego krańca Europy.

The case of the Azores is worth noting, as it has the largest Exclusive Economic Zone in the European Union.
Warto odnotować przypadek Azorów, ponieważ istnieje tam największa w Unii Europejskiej wyłączna strefa ekonomiczna.

In the Azores, an outermost region where unemployment generally reaches record levels, the unemployment rate is now 6.5%, the lowest in Portugal.
Na Azorach, czyli w regionie najbardziej oddalonym, gdzie na ogół bezrobocie osiąga rekordowe wielkości, stopa bezrobocia wynosi obecnie 6,5 % i jest najniższa w całej Portugalii.

The Azores, Madeira and Cape Verde should also be included and have a prominent role in this strategy.
Powinna ona dotyczyć także Azorów, Madery i Republiki Zielonego Przylądka, z uwzględnieniem ich znaczącej roli.

Allowing the Azores to export relatively small quantities of sugar to the EU has to be a good decision for the economic future of that particular region.
Pozwolenie Azorom na eksport stosunkowo małych ilości cukru do UE musi być dobrą decyzją dla przyszłości gospodarczej tego regionu.

The situation is very difficult, especially in some areas whose main economic sectors have been hit by the recent crises (dairy sector in the Azores, sugar beet, etc.).
Sytuacja jest bardzo trudna, szczególnie w tych obszarach, gdzie najważniejsze sektory gospodarki poniosły straty wskutek niedawnego kryzysu (sektory produktów mlecznych na Azorach, buraka cukrowego itp.).

However, if this is not solved, it will result in unemployment and the failure of a sector, with extremely serious consequences for the Autonomous Region of the Azores.
Ewentualne nierozwiązanie tego problemu spowoduje jednak bezrobocie i upadek sektora, co z kolei będzie miało bardzo poważne konsekwencje dla Autonomicznego Regionu Azorów.

In January 2006 I obtained evidence that chained prisoners had been sighted at the Lajes base in the Azores during their transfer to US aircraft.
W styczniu 2006 r. uzyskałem dowody na to, że widziano więźniów w kajdanach w bazie Lajes na Azorach podczas ich prowadzenia do samolotu amerykańskiego.

Secondly, due account has not been taken of those countries and regions where aviation services are fundamental, such as the outermost regions of the Azores and Madeira.
Po drugie, nie uwzględniono sytuacji tych krajów i regionów, gdzie usługi lotnicze mają podstawowe znaczenie, takich jak najodleglejsze regiony Azorów i Madery.

Mr President, Portugal encompasses the historically defined territory on the European continent and the archipelagos of the Azores and Madeira.
Panie przewodniczący! Portugalia obejmuje historycznie zdefiniowane terytorium kontynentu europejskiego oraz archipelag Azorów i Maderę.

This strengthens the competitiveness of SMEs and farmers in our autonomous regions of Madeira and the Azores.
Wzmacnia ono konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw oraz rolników z naszych autonomicznych regionów Madery i Azorów.

Temporary suspension of autonomous Common Customs Tariff duties on imports of certain industrial products into Madeira and the Azores (
Czasowe zawieszenie ceł autonomicznych wspólnej taryfy celnej na przywóz niektórych produktów przemysłowych do regionów autonomicznych Madery i Azorów (

This point is extremely important for the Azores in view of the fact that the sector plays a strategic role and quotas have been very important to milk producers until now.
Kwestia ta ma ogromne znaczenie dla Azorów z uwagi na strategiczną rolę tego sektora i dotychczasowe znaczenie kwot dla producentów mleka.

The question was also asked as to why we should apply degressivity, why we do not opt for quantities such as those applied thus far to the Azores for sugar.
Zadano też pytanie, dlaczego powinniśmy stosować współczynnik degresyjny, dlaczego nie zdecydujemy się na kwoty, tak jak w przypadku tych, które do tej pory były stosowane na Azorach w odniesieniu do cukru.

At a time of economic crisis, this is a decisive contribution to restructuring and maintaining, not only many dozens of jobs in the Azores, but also activity in the region's sugar industry.
W okresie kryzysu gospodarczego stanowi to decydujący wkład na rzecz restrukturyzacji i utrzymania, nie tylko wielu dziesiątek miejsc pracy na Azorach, ale również aktywności sektora cukru w tym regionie.

Everything is permitted as long as the unprofitable banana industry on islands such as French Guiana, the Azores and the Canary Islands is protected.
Wszystko jest dozwolone, dopóki nierentowny sektor bananów na wyspach, takich jak Gujana Francuska, Azory i Wyspy Kanaryjskie, jest chroniony.

In general, measures are needed to address the fall in demand resulting from cross-border purchasing, and it is important to ensure that this legislation is beneficial for regions such as the Azores.
Ogólnie rzecz biorąc, niezbędne są działania mające zaradzić spadkowi popytu wynikającemu z zakupów transgranicznych - ważne jest zagwarantowanie, aby prawodawstwo to było korzystne dla regionów takich jak Azory.

In the case of milk quotas, regrettably we have not achieved a balance avoiding potential harm to producers in regions such as the north and centre of Portugal and the Azores.
Jeżeli chodzi o kwoty mleczne, nie udało się nam niestety osiągnąć równowagi pozwalającej na uniknięcie potencjalnej szkody dla producentów w takich regionach jak północna i centralna Portugalia i Azory.

Taking decisive steps and changing the global model of energy use - as Portugal and the Azores have already done - is vitally important, along with investment in renewable energy and energy efficiency.
Podjęcie decydujących kroków i zmiana globalnego modelu wykorzystywania energii - czego już dokonały Portugalia i Azory - ma kluczowe znaczenie obok inwestycji w odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną.

It is important to recall once again the particular situation of island states neighbouring our outermost regions - the Canaries, Madeira and the Azores - with which we have historic links and special close ties.
Ważne jest ponowne przywołanie szczególnej sytuacji państw wyspiarskich naszych najbardziej oddalonych regionów - Wysp Kanaryjskich, Madery, Azorów - państw z którymi mamy historyczne związki i szczególnie bliskie więzy.

As a result, I did not vote against this report because I support the changes to sugar refining in the Azores which will allow this activity to continue in a region without any major economic alternatives.
W ostatecznym rozrachunku nie głosowałem za odrzuceniem tego sprawozdania, ponieważ popieram zmiany dotyczące rafinacji cukru na Azorach, które pozwolą na kontynuowanie tej działalności w regionie, który nie ma innych istotnych alternatyw gospodarczych.

Member of the Commission. - You know that I am always very happy to have a dialogue and a discussion with you on the importance of the agricultural sector and also on the Azores.
komisarz. - Pan poseł wie, że zawsze mnie cieszy, gdy mogę z nim porozmawiać czy podyskutować na temat ważnego znaczenia sektora rolnictwa i Azorów.

This suspension will allow local economic operators on Madeira and the Azores to import raw materials, parts, components and finished products duty-free, since these products are to be used locally, for processing or manufacturing.
Zawieszenie to pozwoli lokalnym podmiotom gospodarczym z Madery i Azorów na bezcłowy przywóz surowców, części, składników i produktów gotowych, o ile produkty te zostaną wykorzystane lokalnie w przetwórstwie czy produkcji.

I welcome the additional measures proposed by Parliament and the Commission, intended to improve the state of agriculture in the outermost regions, especially against the backdrop of the problems facing the Azores and Madeira.
Z zadowoleniem przyjmuję dodatkowe środki zaproponowane przez Parlament i Komisję, których celem jest poprawa kondycji rolnictwa w regionach peryferyjnych, w szczególności w kontekście problemów, z jakimi zmagają się Azory i Madera.

This is not only the case for the Azores, but is the general situation in Europe, where we have to realise that prices are decreasing to a level that we would never have imagined just six months ago.
Dotyczy to nie tylko Azorów, lecz generalnie całej Europy i musimy zdać sobie sprawę, że ceny spadają do takiego poziomu, jakiego jeszcze sześć miesięcy temu nawet byśmy sobie nie wyobrażali.

increase in sums for the Structural Funds, POSEI (Azores and Madeira) and PROGRESS (equality between men and women);
Zwiększenie środków na fundusze strukturalne, program POSEI (Azory i Madeira) oraz PROGRESS (równouprawnienie mężczyzn i kobiet);

The EU-Morocco Summit is sure to be an ideal forum for galvanising the Euro-African Atlantic Cooperation Area, particularly through cooperation between Madeira, the Azores, the Canaries and neighbouring countries.
Szczyt UE-Maroko będzie z pewnością idealnym forum dla rozwoju Euro-Afrykańskiego Obszaru Współpracy Atlantyckiej, szczególnie poprzez współpracę z Maderą, Azorami, Wyspami Kanaryjskimi i krajami sąsiedzkimi.

This abolition - against which we have fought and will continue to fight, supporting the struggle of the milk producers - will have very serious consequences for a productive sector that is fundamental to the economy of the Azores.
Zniesienie go - przeciw któremu walczymy i będziemy walczyć, wspierając walkę producentów mleka - będzie miało bardzo poważne skutki dla sektora produkcyjnego, który ma kluczowe znaczenie dla gospodarki Azorów.

Since the reform, the EU has committed EUR 208 million each year to supporting banana producers in the Canaries, the French Antilles, Madeira and, to a lesser extent, in the Azores.
Od czasu tej reformy Unia Europejska przeznacza każdego roku 208 milionów euro na wspieranie producentów bananów z Wysp Kanaryjskich, Antyli Francuskich i Madery, a także, w mniejszym stopniu, z Azorów.