Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) technika glinowy, aluminiowy;

(Noun) chemia aluminium, glin;
aluminium sulphate - chemia siarczan glinu;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U (chem) glin, aluminium

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(US) aluminum (chem.) aluminium, glin

Nowoczesny słownik języka angielskiego

aluminium glin

Nowoczesny słownik angielsko-polski

glin (pierwiastek)

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

"
{ljU'mIni@mn Aluminium
glin Two metal discs were shiny like aluminium (Dwa metalowe krążki błyszczały niczym aluminium) - Frederick Forsyth (1984) Washington has protested about a shipment of high-strength aluminium which American officials believe could help Iran to manufacture nuclear weapons (Waszyngton zaprotestował przeciwko dostawie specjalnego aluminium, które według amerykańskiego rządu może posłużyć Irakowi do budowy broni nuklearnej) - Daily Telegraph (2001)

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

glin m, aluminium n

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

glin, aluminium

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ALUMINIOWY

GLINOWY

GLIN [CHEM.]

Wordnet angielsko-polski

(a silvery ductile metallic element found primarily in bauxite)
glin, Al, aluminium
synonim: aluminum
synonim: Al
synonim: atomic number 13

Słownik internautów

aluminium, glin

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

chem. aluminium

Duży słownik chemiczny

glin

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

aluminium

Słownik techniczny angielsko-polski

glin m, Al, aluminium n

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

They are owned and run by Nalco, Asia's largest aluminium producer.

www.guardian.co.uk

In the corridors of Headley Court, the military's medical rehabilitation centre, patients with shining aluminium sticks in place of their legs get about at an efficiently brisk pace.

www.guardian.co.uk

Controversial plans to develop a bauxite mine on sacred tribal land in India have been scuppered as India's environment ministry has rejected a proposal by Vedanta Resources to mine the aluminium ore in the eastern state of Orissa.

www.guardian.co.uk

I designed some flash aluminium toggle switches and the whole thing looked a real mug's eyeful.

www.guardian.co.uk

I mean that the world should not produce more aluminium and steel than it needs.
Chcę powiedzieć, że świat nie powinien produkować więcej aluminium i stali niż potrzebuje.

With a Iittle aluminium on the front, it's a winner.
Trochę aluminium z przodu i będzie nieźle.

First of all, this piece of aluminium foil is too small.
Po pierwsze, ten kawałek folii jest za mały.

The pedals are milled from a single piece of aluminium.
Pedały zostały stworzone z pojedynczych kawałków aluminium.

Fifteen tons, 30,000 pounds of structured aluminium and clear plastic.
Piętnaście ton, 30, 000 funtów aluminium i przezroczystego plastiku.

At first, the body was made of aluminium.
Najpierw, karoseria była zrobiona z aluminium.

It's made from a blend of carbon fibre, magnesium and aluminium.
Zrobiony jest z mieszanki włókien węglowych, magnezu i aluminium.

I tried the aluminium... but it bent like tissue paper.
Próbowałem aluminium, ale za bardzo się gięło... jak papier.

Nice aluminium siding Do they really think that looks
Ładny aluminiowy siding. Naprawdę im się to podoba?

If we put aluminium foil on the fuse, we can go on all night.
Jeśli owiniemy bezpiecznik folią aluminiową, będziemy mogli tak przez cała noc.

What are you doing besides aluminium?
Czym się zajmujesz poza aluminium?

What would happen is that there would be no modernisation of the steel, aluminium and chemical industries internationally.
Na skalę międzynarodową zaprzestanoby modernizacji hutnictwa stali i aluminium, a także przemysłu chemicznego.

Its economy remains undiversified - sadly - relying mainly on tourism and one aluminium smelter.
Gospodarka pozostaje niestety niezróżnicowana i opiera się przede wszystkim na turystyce i jednej hucie aluminium.

Filled door with aluminium and cobalt.
Drzwi wypełniane aluminium i kobaltem.

Guinea, although blessed with very rich mineral deposits, including iron, aluminium, gold, diamonds and uranium, is nevertheless one of the poorest countries in the world.
Gwinea, chociaż ma bardzo bogate złoża kopalin, między innymi żelaza, aluminium, złota, diamentów i uranu, jest jednym z najuboższych krajów świata.

It is acceptable to relocate or avoid the production of steel, aluminium and copper wherever it is possible to do so.
Przeniesienie lub zaniechanie produkcji stali, aluminium i miedzi jest dopuszczalne tam, gdzie da się tak postąpić.

Only 'copper and aluminium' happened... ...or did you talk about anything else?
Tylko 'miedź i aluminium', czy rozmawiałeś z nią o czymś jeszcze?

Gentlemen, inside this cylindrical casing of aluminium, lies 55 metric litres of malted alcohol.
Panowie, w tym cylindrycznym pojemniku z aluminium... znajduje się 55 litrów alkoholu słodowego.

The poorest of the Central Asian republics has been badly hit by a substantial decrease in prices for aluminium and cotton due to the global downturn.
Ta najbiedniejsza ze środkowoazjatyckich republik bardzo ucierpiała z powodu znacznego spadku cen aluminium i bawełny w wyniku globalnego kryzysu.

Hydrated aluminium silicates with basalt... found primarily in the southern Colorado River Basin.
Uwodnione krzemiany z bazaltem... pierwotnie znalezione w południowym basenie rzeki Kolorado.

In the past two weeks, the Hungarian press talked of little else but the responsibility of the company, the Hungarian Aluminium Corporation.
W ostatnich dwóch tygodniach prasa węgierska nie zajmowała się niczym innym niż odpowiedzialnością przedsiębiorstwa, Węgierskiej Korporacji Aluminiowej.

We are currently faced with the existence of a lobby, a lobby of steel barons, aluminium barons and chemical industry barons.
Obecnie mamy do czynienia z lobby, lobby baronów stali, baronów aluminium i baronów przemysłu chemicznego.

Yet the directive on integrated pollution prevention and control (IPPC Directive), under which this aluminium factory falls, also requires the application of the best available techniques.
Już na mocy dyrektywy dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (dyrektywa IPPC), której podlega ta huta aluminium, wymaga się stosowania najlepszych możliwych technik.

However, the quantity of steel, aluminium and copper needed in Europe and in the rest of the world should, if possible, be manufactured in Europe, in competition with other locations.
Mimo to powinno się, na ile to możliwe, wytwarzać ilość stali, aluminium i miedzi pokrywającą zapotrzebowanie Europy i reszty świata w Europie, na zasadzie konkurencji z innymi lokalizacjami.