Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) wzburzenie, niepokój, poruszenie, podniecenie, wrzenie, pobudzenie; fizyka wzbudzenie; technika wstrząsanie, potrząsanie, bełtanie; agitowanie, nawoływanie;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U
1.
(disturbance) wzburzenie
poruszenie
niepokój
in a state of ~w stanie wzburzenia.
2.
(pol) agitacja

Nowoczesny słownik angielsko-polski

zdenerwowanie

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

agitacja f

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

wstrząsanie n, poruszanie n, pobudzenie n, wzburzenie n

Słownik angielsko-polski mLingua © Internetowe Centrum Tłumaczeń mLingua

Miotanie się

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n poruszenie
podniecenie
agitacja

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

RUCH

BIEGANINA

DYGOT

RWETES

PODNIECENIE

EMOCJA

ROZTRZĄSANIE (SPRAWY)

NIEPOKÓJ (SPOŁECZNY)

FERMENT

AGITACJA

Wordnet angielsko-polski


1. (a state of agitation or turbulent change or development
"the political ferment produced new leadership"
"social unrest")
ferment
synonim: ferment
synonim: fermentation
synonim: tempestuousness
synonim: unrest

2. (a mental state of extreme emotional disturbance)
wzburzenie, afekt: :

3. (the feeling of being agitated
not calm)
drażnienie: :

Słownik internautów

poruszenie, podniecenie
agitacja

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda


1. agitacja

2. trzęsienie

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

agitacja, emocja

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

ożywienie

wzburzenie

wzruszenie

Medyczny słownik angielsko-polski © OIM Medland (aut. dr Grzegorz Pałka) Ośrodek Tłumaczeń Medycznych - specjalistyczne tłumaczenia medyczne, farmaceutyczne i chemiczne

Pobudzenie

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

agitacja; poruszenie
~, political - agitacja polityczna

Słownik techniczny angielsko-polski

1. mieszanie n , bełtanie n
2. wzbudzenie n, pobudzenie n

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

I have asked a question about his wife, and Pegg is reminiscing - with only minimal signs of sweaty agitation - about the first time they met.

www.guardian.co.uk

I don't think we'll have any more of this agitation.
Myślę, że nie będziemy mieli więcej takiego zamieszania.

It first happened when you were in a state of heightened agitation.
Pierwszy raz to się stało, gdy byłaś w stanie zwiększonego wzburzenia.

Good, pleasant people which have a headache after an agitation.
Dobrzy, mili ludzie, których przy silnym wzruszeniu okropnie bolą główki.

The abolition of slavery was a mild agitation for them.
Zniesienie niewolnictwa było dla nich małym wstrząsem.

This was a private internal memo about using agitation in the
A ty? To były prywatne, wewnętrzne informacje o nadużyciach w

That would create internal agitation, and a gigantic wave of anti-semitism.
To wywołałoby wewnętrzne wzburzenie... i wielką falę antysemityzmu.

I think it is a first cautious step towards dealing with harmonisation on issues that cause great emotion and a lot of political agitation.
Moim zdaniem zrobiliśmy dopiero pierwszy ostrożny krok w kierunku harmonizacji w kwestiach, które wywołują wielkie emocje i wiele politycznego poruszenia.

Emotion: Agitation or disturbance of mind; vehement or excited mental state.
Emocja: pobudzenie, lub zaburzenie umysłu, gwałtowna reakcja psychiczna.

We won't haveany more of this agitation.
Myślę, że to się już nie powtórzy.

Sir, Scottsdale Feedlot signed off on my cattle agitation study.
Tuczarnia Scottsdale podpisała się pod moimi badaniami.

So, then, your agitation comes from-
Więc Twoje wzburzenie bierze się z...?

Emotion: agitation or disturbanceof mind... ...vehement or excited mental state.
Emocja: pobudzenie, lub zaburzenie umysłu, gwałtowna reakcja psychiczna.

Facial abnormalities, microcephaly, neurological problems with agitation, behavioural problems, cognitive problems or even mental retardation: these are some of the risks for the child.
Dziecku zagrażają między innymi zniekształcenia twarzy, mikrocefalia, problemy neurologiczne z poruszaniem się, problemy behawioralne, kognitywne, a nawet opóźnienie umysłowe.

It would clearly seem that the agitation of the members of the United Nations Security Council, who have the right of veto, plus Germany, is no longer enough to shake things up.
Wydaje się oczywiste, że niepokój członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, którzy dysponują prawem weta, oraz Niemiec, nie wystarcza już, by zmienić sytuację.

It is creating great agitation within several of our countries' industries, which are threatened with reclassification, and this reclassification is happening or may happen at a time when - and this will be the subject of tomorrow evening's oral question - many production sectors are experiencing particular difficulties.
Skutkują one ogromnym poruszeniem w sektorach kilku naszych państw członkowskich zagrożonych przeklasyfikowaniem, które ma lub może mieć miejsce w czasach, kiedy wiele sektorów produkcyjnych boryka się ze szczególnymi trudnościami - i ta sprawa będzie przedmiotem pytania ustnego jutro wieczorem.